Geurts verzekeringen
Gevolgen invoeren vrachtwagenheffing voor Sint Hubert
Naast de huidige ontwikkelingen over de N264 gaan de voorgenomen landelijke plannen over het invoeren van vrachtwagenheffing mogelijk ook gevolgen hebben voor Sint Hubert. De Dorpsraad heeft inmiddels haar zorgen hierover geuit bij zowel provincie als andere betrokken partijen.

Zie hierbij onze brief ter info. 
 
Als Dorpsraad hebben we reeds enkele keren contact met u gehad over de N264 in Sint Hubert. Middels deze brief willen wij een groot punt van zorg bij u aankaarten.
 
Ten aanzien van de voorgenomen plannen voor het invoeren van de vrachtwagenheffing hebben wij vernomen dat minister van Nieuwenhuizen voornemens is om hier de N324 in te betrekken. Onze zorg is dat de invoering van de vrachtwagenheffing onherroepelijk zal gaan leiden tot een nog verdere toename van het vrachtverkeer op de N264 met als gevolg negatieve consequenties voor de leefbaarheid in ons dorp.
 
Zoals bij u bekend is er op de N264 reeds sprake van een relatief hoge belasting door vrachtverkeer. Recent gehouden tellingen laten zien dat één op de vijf passerende motorvoertuigen (ca. 20%) een vrachtwagen betreft. Reeds meerdere malen hebben wij bij u en uw medewerkers aangegeven dat wij, met het oog op de leefbaarheid, graag een afname van het vrachtverkeer door de bebouwde kom van ons dorp willen zien. Tegelijkertijd beseffen we dat het hier om complexe problematiek gaat, die niet makkelijk is op te lossen. Echter, een verdere toename van vrachtverkeer als gevolg van een elders in de regio ingevoerde vrachtwagenheffing is voor ons dorp absoluut onacceptabel.
 
Het is ons bekend dat de plannen inzake de vrachtwagenheffing niet door de provincie, maar door het ministerie voorbereid worden. Daar wij als Dorpsraad in Den Haag onvoldoende zichtbaar zijn en wij daar ook niet over een netwerk beschikken, willen wij u als gedeputeerde vragen om ons hierbij te helpen door de belangen van ons dorp bij de minister dan wel het ministerie kenbaar te maken en te verdedigen.
 
Als de minister voornemens blijft om de N324 in de plannen voor vrachtwagenheffing te betrekken, dan verzoeken wij hier ook de N264 in mee te nemen. Eerder hebben uw medewerkers aangegeven dat de N264 mogelijk niet aan de voorwaarden voldoet. Er zou sprake moeten zijn van een bepaalde toename van verkeer in een bepaald tijdsbestek. Ten aanzien van dit punt willen wij opmerken dat de N264 reeds een intensief belaste weg is, die een bebouwde kom doorsnijdt en dat om die reden een uitzondering op zijn plaats zou moeten zijn.
  
Als het invoeren van een vrachtwagenheffing op de N264 toch niet haalbaar blijkt, dan verzoeken wij deze ook niet in te voeren op de N324 en/of andere N- dan wel A-wegen in onze regio. Het is voor ons dorp echt van groot belang dat voorkomen moet worden dat vrachtverkeer van elders, vanwege de vrachtwagenheffing, uit gaat wijken naar de N264. Dit heeft immers grote consequenties voor de leefbaarheid in ons dorp, die gezien de huidige verkeersbelasting toch al sterk onder druk staat.
 
We hopen onze zorgen hiermee verduidelijkt te hebben en hopen dat we op u kunnen rekenen. We staan graag open voor overleg en zien uw reactie dan ook met belangstelling tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Sint Hubert


Artikel geplaatst op Vrijdag - 21 Juni, 2019     13268 maal gelezen