weekfoto
Bestemmingsplan buitengebied


In het Bestemmingsplan Buitengebied worden regels opgenomen voor de ontwikkeling van de Intensieve Veehouderij (IV). Daarom is het wettelijk verplicht om een Milieu Effect Rapport (MER) te maken bij het bestemmingsplan.

Met deze MER worden de milieueffecten van het bestemmingsplan onderzocht. Het gaat hierbij vooral om de aspecten geur, ammoniak en luchtkwaliteit, maar bijvoorbeeld ook om de effecten op het landschap en water. Aangezien bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor het LOG Graspeel de discussie vooral ging over de gevolgen voor de volksgezondheid is bij het bestemmingsplan Buitengebied hier nog een speciaal onderzoek naar verricht door de gemeente. Hiervoor heeft de GGD een onderzoeksrapport opgesteld op basis van de methode Gezondheidseffectscreening (GES).

Zelfs verbetering mogelijk
De conclusie uit de MER en de GES is dat er ten opzichte van de huidige situatie geen verslechtering optreedt met de mogelijkheden die het bestemmingsplan Buitengebied geeft. Een verbetering is zelfs mogelijk als het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied net iets anders wordt ingevuld. Dat is zo wanneer wordt aangenomen dat in het oostelijke deel van de gemeente verdere ontwikkeling van de intensieve veehouderij niet meer mogelijk wordt gemaakt.

Oostelijk deel; geen planwijziging voor vergroting en omschakeling van 'IV bedrijven'
In de structuurvisie staat dit oostelijk deel omschreven als een gebied voor ontwikkeling van het hoogwaardig landschap en het benutten van kansen voor toerisme en recreatie. Uit onderzoek blijkt dat wanneer voor dit gebied de wijzigingsbevoegdheid van het college voor vergroting van IV bedrijven en de omschakeling van IV bedrijven uit het ontwerpbestemmingsplan wordt gelaten (waar de structuurvisie eigenlijk ook op koerst), de effecten voor de volksgezondheid gunstiger zijn. Dit heeft dan vooral betrekking op de kernen Mill en Sint Hubert.

Op basis van deze onderzoeksinformatie heeft het college besloten het ontwerpbestemmingsplan te veranderen ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan dat in juni ter inzage lag. Het college is namelijk van mening dat de geringe beperking van de IV bedrijven in dat gebied ondergeschikt is aan het belang van de effecten voor het milieu en de volksgezondheid.

Definitieve situatie bij vaststelling
Jammer genoeg is er technisch iets misgegaan bij het maken van het ontwerpbestemmingsplan. Niet beide zones in het oostelijk deel (Maasterras en Peelzoom) zijn aangeduid, maar ook de zones in het westelijk deel (Middenpeel en Peelterras) zijn aangemerkt voor bovenstaande verandering. Deze fout wordt rechtgezet bij de definitieve vaststelling van het plan.07.03.2012
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 741 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.07 seconden geladen