weekfoto
Vaststelling belastingmaatregelen voor het jaar 2012


Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van maandag 27 december 2011 gedurende 12 weken bij de afdeling bedrijfsvoering voor een ieder ter in-zage zijn gelegd de door de raad bij besluit van 15 december 2011 vastgestelde belasting-maatregelen voor het belastingjaar 2012.

De formele bekendmaking van deze besluiten heeft op de gebruikelijke wijze plaatsgevon-den door opneming van de besluiten in de alge¬meen verkrijgbare uitgave "Belastingverorde-ningen c.a. gemeente Mill en Sint Hubert" op 16 december 2011. De verordeningen zijn ook te raadplegen op www.gemeente-mill.nl -> meer nieuws . De legesverordening is daarmee, zoals voorgeschreven in de Europese Dienstenrichtlijn, elektronisch beschikbaar en raad-pleegbaar.
De gemeenteraad heeft de volgende verordeningen/maatregelen voor 2012 vastgesteld:

Naam verordening/heffing Nummer wijzigingsverordening
Leges 2e
Marktgelden 14e
Onroerende-zaakbelastingen 3e
Rioolheffing 1e
Verruiming kwijtscheldingsnormen voor ondernemers en vermogens particulieren

Leges
De leges zijn in het algemeen met 1,5 % verhoogd. Naast deze verhoging zijn de navolgen-de tariefmaatregelen genomen: verhoging van de huwelijksleges, de GBA-leges en de drank- en horecaleges met 25 % (tweede en laatste stap verbetering kostendekking).
Verder zijn de tarieven voor de reisdocumenten aangepast in verband met wijziging van de rijksregeling. De tarieven voor een paspoorten en de Nederlandse identiteitskaart voor vol-wassen zijn met enkele euro’s verlaagd. Het jeugdtarief voor deze identiteitskaart is ver-hoogd tot € 30.

Marktgelden
De tarieven zijn met 1,5 % verhoogd.
Het tarief 2012 voor het innemen van een standplaats bedraagt:
• per kwartaal per strekkende meter € 18,10
• per marktdag per strekkende meter € 1,85

Onroerende-zaakbelastingen
De tariefpercentages die in 2012 worden geheven over de WOZ-waarde zijn als volgt vast-gesteld:
• Eigenarenbelasting (woningen) 0,1175 %
• Eigenarenbelasting (niet-woningen) 0,2064 %
• Gebruikersbelasting (niet-woningen) 0,1660 %

De onderstaande tarieven zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2011 en 2010.
Reinigingsheffingen: afvalstoffenheffing
• voor éénpersoonshuishoudens: € 133,56 per jaar; per maand € 11,13
• voor meerpersoonshuishoudens: € 178,20 per jaar; per maand € 14,85
• tariefzakken € 11,00 per 10 stuks.
Reinigingsheffingen: reinigingsrecht
• bedrijven/bedrijfsgedeelten: € 178,20; per maand € 14,85
• tariefzakken € 11,00 per 10 stuks.

Rioolheffing
De belasting bedraagt bij een hoeveelheid afge-voerd water:
a. van 1 t/m 100 m3 € 152,52
b. van 101 m3 tot en met 250 m3 € 236,40
c. van 251 m3 tot en met 500 m3 € 287,16
d. van 501 m3 tot en met 2.000 m3 € 459,24
e. van 2.001 m3 tot en met 5.000 m3 € 1.157,64
f. van 5.001 m3 tot en met 25.000 m3 € 5.705,16
g. van 25.001 m3 en meer € 11.276,88

Toeristenbelasting
Vanaf 2011 wordt in de gemeente Mill en Sint Hubert ook toeristenbelasting geheven.
Dit geldt alleen voor niet-ingezetenen. Het tarief bedraagt in 2012 net als in 2011 3,5 % van de overnachtingsprijs.

Kwijtscheldingsnormen
De gemeenteraad is op 15 december ook akkoord is gegaan met de verruiming van de nor-men om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingaansla-gen. Ondernemers die op bijstandsniveau leven kunnen voortaan kwijtschelding vragen van gemeentelijke privébelastingschulden. Ook is ingestemd met de verruiming van de vermo-genstoets voor alle aanvragers. Tot dusverre golden er bij de kwijtschelding strenge normen bij de berekening van het vermogen. Hierdoor hebben meer belastingplichtigen de kans dat de aanslagen worden kwijtgescholden. Ook wordt hiermee het niet zo goed uit te leggen ver-schil weggenomen in de toepassing van de vermogenstoets bij kwijtschelding en die bij bij-standverlening.

Inlichtingen
Bij de cluster belastingen/WOZ. Telefoonnummer 0485-460300 of 0485-396616.17.01.2012
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 775 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.063 seconden geladen