weekfoto
Concept Regionaal Wmo beleidsplan Land van Cuijk ter inspraak


De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben gezamenlijk een concept regionaal Wmo beleidsplan ontwikkeld voor de periode 2012 - 2015.

De gemeenten bieden alle bewoners, instellingen en (professionele) partners uit de gemeenten de mogelijkheid kennis te nemen van het concept en op de beleidsvoornemens te reageren.

Van lokaal naar regionaal
Ruim drie jaar geleden heeft iedere gemeente in het Land van Cuijk (Boxmeer, Sint Anthonis, Cuijk, Grave en Mill & St. Hubert) voor het eerst haar eigen Wmo-beleidsplan vastgesteld. Omdat deze beleidsplannen per 2012 eindigen, zijn de voorbereidingen voor de nieuwe beleidsvisie geruime tijd geleden gestart. Gezien het regionale karakter van de Wmo-gerelateerde onderwerpen is door de portefeuillehouders Welzijn Land van Cuijk besloten om hierin gezamenlijk op te trekken en een regionale nota te presenteren.
Dit gemeenschappelijk initiatief heeft geresulteerd in een nieuw regionale (concept) Wmo-beleidsplan 2012-2015. In dit beleidsplan wordt het beleid voor de jaren 2012 tot 2015 vastgelegd. Het plan wordt in december 2011 door de gemeenteraad vastgesteld.

Inspraakmogelijkheid
Als onderdeel van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft de gemeente de verplichting om burgers invloed en inspraak te laten hebben op het beleid en de uitvoering van de Wmo. Dit gebeurt al door de Burgerparticipatieraad. De gemeenten stellen alle inwoners, instellingen en (professionele) partners ook in de gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud, voordat het beleidsplan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Advisering door Burgerparticipatieraad (BPR)
De BPR heeft als participatieorgaan van het college tot taak om hen gevraagd en ongevraagd te adviseren en ook om ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die in haar ogen van belang zijn. In de BPR zitten vertegenwoordigers van de doelgroepen waar de Wmo betrekking op heeft. De Wmo Burgerparticipatie raad Mill en Sint Hubert vergadert eind september over het concept Wmo-beleidsplan.
Indieningstermijn reacties
Ge´nteresseerden kunnen het concept Wmo-beleidsplan terugvinden op de website van de gemeente Mill en Sint Hubert op www.gemeente-Mill.nl
Wanneer u wilt reageren op het concept, ontvangen wij graag uw reactie vˇˇr 10 oktober a.s. U kunt uw reactie sturen naar de Gemeente Mill en Sint Hubert (via e-mail: Marga.Robben@gemeente-mill.nl)27.09.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 736 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.067 seconden geladen