weekfoto
Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Grootven III


Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 17 februari 2011 het bestemmingsplan ‘Grootven III’ gewijzigd heeft vastgesteld.Het plan voorziet in de mogelijkheid tot de ontwikkeling van in totaal 31 woningen in verschillende prijsklassen in de kern Sint Hubert. 29 Woningen in het gebied ten noordwesten van de Kruithoorn, gelegen tussen de Edelhert, Grootvenseweg en Sint Hubertse Binnenweg. De overige twee woningen in het gebied aan de noordoostzijde van de Sint Hubertse Binnenweg (tussen de huisnummers 31 en 33).

Het vaststellingsbesluit en het bijbehorende plan alsmede alle daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van vrijdag 1 april 2011 gedurende 6 weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de balie ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Het plan wordt tevens digitaal beschikbaar gesteld via www.gemeente-mill.nl en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende genoemde termijn kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit door belanghebbenden die tevens naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad een zienswijze hebben ingediend. Ook kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tijdig met een zienswijze te richten tot de gemeenteraad. Tegen die onderdelen van het plan die gewijzigd zijn vastgesteld kan door iedereen beroep worden ingesteld. Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de voornoemde Afdeling.

Vastgesteld beeldkwaliteitplan Grootven III, sint hubert
Op 17 februari 2011 heeft de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, na kennis te hebben genomen van de ingediende zienswijzen,
• het beeldkwaliteitplan Grootven III vastgesteld. In het beeldkwaliteitplan zijn voorwaarden opgenomen over de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en inrichting van het gebied. Het beeldkwaliteitplan wordt integraal opgenomen in de Welstandsnota Land van Cuijk.
Het beeldkwaliteitplan Grootven III heeft van vrijdag 6 augustus 2010 gedurende 6 weken ter inzage gelegen en er zijn twee zienswijzen ingediend. Reclamanten hebben het vastgestelde zienswijzenverslag toegestuurd gekregen.

Het vaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitplan liggen met ingang van 1 april 2011 gedurende 6 weken, tijdens openingstijden ter inzage bij de balie ‘ruimtelijke ontwikkeling’ in het gemeentehuis. Het plan wordt tevens digitaal beschikbaar gesteld via www.gemeente-mill.nl

Nu de raad het beeldkwaliteitplan heeft vastgesteld, is sprake van beleidsregels als aanvulling op de bestaande Welstandsnota. Het is niet mogelijk om tegen het besluit tot vaststelling van het beeldkwaliteitplan bezwaar of beroep in te stellen.

29.03.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 988 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.064 seconden geladen