weekfoto
Gemeenteberichten van 22-03-2011


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor de reconstructie Langenboomseweg, de opschoondag, werkwijze Monumentencommissie, Collegebesluiten, Toegankelijk maken (buurt)bushaltes en zeg nee tegen agressie.Toegankelijke maken (buurt)bushaltes van start
Als de weersomstandigheden het toelaten zal op 23 maart 2011 gestart worden met het aanpassen van de (buurt)bushaltes in de gemeente Mill en Sint Hubert. Het betreft de volgende haltes nabij:
• Weth. Lindersstraat te Wilbertoord (kerk)
• Spoorstraat 41 te Mill (stichting Jeugd- en Jongerencentrum De Wissel)
De directe omwonenden worden voor aanvang van de werkzaamheden nog middels een brief geïnformeerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Den Ouden Aannemingsbedrijf BV uit Schijndel. Dit project komt mede tot stand door subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

Zeg NEE tegen agressie en geweld!
We zijn het er allemaal over eens: agressie en geweld tegen hulpverleners en
andere publieke dienstverleners is onacceptabel. Agressie en geweld “horen”
niet bij de publieke taak. De publieke taak is er mogelijk wel vatbaarder voor.
Volgens onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft ongeveer tweederde van de werknemers met een publieke taak
met agressie en geweld te maken gekregen in het afgelopen jaar. Met het programma Veilige Publieke Taak wordt getracht agressie en geweld tegen werkgevers en werknemers met een publieke taak daadwerkelijk te bestrijden.
Cruciaal bij de aanpak is een actieve rol van de werkgevers. Zij zijn (wettelijk) verantwoordelijk voor het beschermen van de uitvoering van de publieke taak en haar werknemers. De werkgever kan dit vormgeven door het opstellen van een agressieprotocol dat duidelijke normen, heldere procedures en ondersteuning, begeleiding en opvang van werknemers bevat. Er zijn eenduidige landelijke afspraken gemaakt met politie en openbaar ministerie, die op deze aanpak van werkgevers aansluiten.
Van belang is dat altijd aangifte wordt gedaan van een incident. Voor werkgevers met een publieke taak is een helpdesk Veilige Publieke Taak opgericht. Via de website kunt u informatie vinden www.helpdeskvpt.nl.

Reconstructie Langenboomseweg
De wegverharding van de rijbaan en fietspaden op de Langenboomseweg verkeren in slechte staat. Daarom wordt de gehele verharding opgeknapt dan wel vervangen. Verder wordt de weg conform het uitvoeringsprogramma ‘Duurzaam veilig 60 / uur zone’ ingericht. Dit houdt in dat buiten de bebouwde kom de snelheid van het verkeer wordt teruggebracht van 80 naar 60 km/uur.
Binnen de bebouwde gaan we de weg volgens de nieuwste eisen als 50 km/uur inrichten. Ook wordt de bestaande riolering opgeknapt en het regenwater afgekoppeld. Daarnaast worden de aanwezige bushalten aangepast volgens de onlangs vastgestelde wettelijke voorschriften.
Uitvoering in twéé fasen
In verband met de voorgenomen realisatie van de Brede School aan de Langenboomseweg gaan we de werkzaamheden in twéé fasen uitvoeren. Eerst wordt het weggedeelte vanaf de Nachtegaalstraat tot aan de Zuid Carolineweg aangepakt. Op een later nog te bepalen tijdstip, wordt het weggedeelte vanaf de Nachtegaalstraat tot aan de rotonde bij de Domeinenstraat gedaan.
Planning werkzaamheden
De aanbesteding van het eerste gedeelte heeft inmiddels plaatsgevonden. De werkzaamheden worden door aannemer Ballast Nedam uitgevoerd. Het is de bedoeling om op 4 april te beginnen met de werkzaamheden. De totale werkzaamheden duren naar verwachting tot 14 oktober. Om de bereikbaarheid van bedrijven en woningen zoveel als mogelijk te blijven waarborgen, zal het werk gefaseerd worden uitgevoerd.
Tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen
De minimilieustraat bij de gemeentewerf is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Vorleweg en Nieuwenhofweg. Voor een goede bereikbaarheid van bedrijventerrein De Meeren wordt in de Bastaardstraat aan één zijde een tijdelijk parkeerverbod worden ingesteld. Verder komen er twee omleidingroutes. Eén voor het lokale verkeer en één voor het regionale verkeer.
Gewijzigde route openbaar vervoer
Het openbaar vervoer kan tijdens de werkzaamheden geen gebruik maken van de Langenboomseweg. Busmaatschappij Arriva heeft aangegeven dat de lokale wegen te smal zijn voor de bus. Daarom gaat de bus vanaf Fitland via de Hoogveldseweg en Graafseweg richting Grave rijden. Voor reizigers vanuit Langenboom is bij het Huukske een tijdelijke bushalte ingericht.
Fietspad tijdelijk twéérichtingen
Voorafgaand aan deze werkzaamheden wordt de water- en gasleiding onder het fietspad aan de oostzijde van de weg in zijn geheel vervangen worden. Deze werkzaamheden zijn inmiddels al opgestart. Tijdens deze werkzaamheden wordt het fietspad aan de oostzijde volledig afgesloten. Fietsers moeten daarom tijdelijk gebruik maken van het fietspad aan de overzijde van de weg die tijdelijk als twéérichtingen is ingericht.
Tijdelijke openstelling Udensedijk
De provincie gaat dit jaar ook de Volkelseweg / Bosweg reconstrueren. Als gevolg hiervan gaat het openbaar vervoer tijdelijk gebruik maken van de Udensedijk. Hiervoor zal het doodlopende gedeelte ter hoogte van Langenboomseweg tijdelijk worden opengesteld. Ook is hiermee onder andere de bereikbaarheid van het tankstation tijdelijk gewaarborgd.
Informatieavond
Op woensdag 30 maart om 19.30 uur zal in het gemeentehuis van Mill een informatieavond plaatsvinden. De aannemer geeft dan uitleg over de aanpak van de werkzaamheden. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Actuele informatie over dit project is te vinden op de website van de gemeente www.gemeente-mill.nl actueel plannen en projecten. Voor eventuele vragen of opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met de heer Ad de Kort van de afdeling Ruimtelijk Beheer. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0485 - 46 03 37.
Groot succes Landelijke Opschoondag In gemeente Mill en Sint Hubert
Zaterdag 19 maart heeft het Land van Cuijk en Boekel deelgenomen aan de Landelijke opschoondag. Deze dag waren in totaal zo’n 700 vrijwilligers op de been om hun buurt vrij te maken van zwerfvuil. Ruim 220 hiervan gingen gewapend met knijpers, handschoenen en speciale afvalzakken in de gemeente Mill en Sint Hubert op pad. Op dinsdag en donderdag zijn al zo’n 80 basisschoolleerlingen van Basisschool De Lens en De Schare actief geweest.
Dit jaar is voor de zevende keer deelgenomen aan de landelijke opschoondag. Op zaterdag is door 220 vrijwilligers zo’n 20 kuub afval verzameld. Een grote hoeveelheid. Toch was er een veelgehoorde reactie dat het langs de wegen minder vuil leek dan voorgaande jaren.
Inwoners worden zich steeds bewuster van hun leefomgeving en hechten ook waarde aan een schone leefomgeving. We hopen dit bewustzijn nog verder door te kunnen voeren en de hoeveelheid zwerfafval daardoor te verminderen.
Zaterdag was de afsluiting van de opschoonactie om 12.30 uur in Langenboom. Er was voor iedereen een versnapering en een leuke attentie voor de jonge deelnemers. Bovendien was er ook voor alle verenigingen een extra attentie als dank voor hun inzet.
Zaterdag zijn ook de heer en mevrouw Vollenberg uit Langenboom extra in het zonnetje gezet. Zij zijn het hele jaar door actief met het opruimen van zwerfafval in de buurt. Uit handen van wethouder Van den Boogaart ontvingen zij een ZAP speldje. ZAP staat voor Zwerf Afval Pakker. Daar hoorde natuurlijk een oorkonde en een mooie bos bloemen bij.
Wij bedanken alle deelnemers voor hun inzet!

Collegebesluiten
Op 1 maart heeft het college besloten:
• In te stemmen met de kadernota 2012 RMB. Deze kadernota voor te leggen aan de gemeenteraad.
• In te stemmen met het conceptbesluit en de conceptverkoopakte voor de verkoop van gemeentegrond aan de eigenaar van Fitland, Hoogveldseweg 1.
• In te stemmen met het raadvoorstel over de kadernota 2012 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en voor te leggen aan de gemeenteraad.
• Op verzoek van de gemeente Eersel aan te sluiten bij het Breedband Manifest Brabant. Burgemeester Verheijen en Wethouder Van den Boogaart namens het college het manifest te laten ondertekenen.
• De kosten voor trottoirbandverlagingen en rioolaansluitingen met ingang van 2011 af te rekenen op basis van werkelijke kosten in plaats van een vastgesteld bedrag. De tarieven voor het gebruik van water en elektriciteit bij evenementen voor 2011 vaststellen op € 60,- per evenement voor kleingebruikers en €120,- voor grootverbruikers.
• Conform het besluit van de commissie voor de bezwaarschriften geen ontheffing voor het parkeren in de blauwe zone te verlenen aan twee inwoners van Mill.
• Instemmen met bijgaande kadernota 2012 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en het bijgaand raadsvoorstel.
• De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het Beleidskader 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, (voorstel slachtofferregistratie en de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen)
• De gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze te geven op de concept kadernota 2012 van het BHIC en hier mee in te stemmen.

Besluit regelende de taken, de samenstelling en de werkwijze van de Monumentencommissie
Mill en Sint Hubert 2011
Op 11 januari 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders het “Besluit regelende de taken, de samenstelling en de werkwijze van de Monumentencommissie Mill en Sint Hubert 2011” vastgesteld.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op deze bekendmaking.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen beroep aangetekend worden. Dit houdt in dat er ook geen bezwaarschrift ingediend kan worden.

22.03.2011

Bron: St Hubert.Nu


Dit artikel is 969 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.124 seconden geladen