weekfoto
Gemeenteberichten 01-03-2011


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor genomen collegebesluiten, trainingsvluchten F16 demoteam, mandaatwijziging en de nieuwe monumentenverordening.F-16 demoteam traint op Volkel
Op 3 en 4 maart worden trainingsvluchten boven vliegbasis Volkel uitgevoerd. Afhankelijk van het weer en het vliegprogramma wordt de demonstratievlucht in de voor- en namiddag gevlogen. Een trainingsvlucht duurt ongeveer 15 minuten.
Info:
Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of Teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met sectie Communicatie vliegbasis Volkel, bereikbaar onder telefoonnummer 0413 27 66 01.
Klachten:
Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of via het gratis nummer 0800-0226033.

Mandaatbesluit
Op 17 februari 2011 heeft de gemeenteraad besloten tot de vaststelling van een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening.
Deze verordening treedt op 1 maart 2011 in werking. Deze nieuwe verordening verschilt, bijvoorbeeld voor wat betreft de nummering van de artikelen en met betrekking tot enkele bevoegdheden, van de voorgaande verordening. In verband met deze wijzigingen is het noodzakelijk om het mandaatregister aan te passen.
Op 22 februari 2011 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, daarom besloten dat het mandaatregister wordt aangepast.
Dit besluit treedt ook op 1 maart 2011 in werking. Het besluit en het aangepaste deel van het mandaatregister liggen, met ingang van 1 maart 2011, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, ter inzage bij de balie van de afdeling Bestuur en Veiligheid.
De documenten staan, vanaf deze datum, ook op de gemeentelijke website: www.gemeente-mill.nl

Monumentenverordening 2010
De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert heeft in de vergadering van 17 februari 2011 besloten tot het vaststellen van de nieuwe ‘Monumentenverordening gemeente Mill en Sint Hubert2010’.
De monumentenverordening vormt de juridische basis voor een groot deel van het gemeentelijk monumentenbeleid. In deze verordening worden zaken geregeld die betrekking hebben op gemeentelijke, kerkelijke en rijksmonumenten. De verordening regelt o.a. de aanwijzing tot beschermde gemeentelijke monumenten, gemeentelijke stads- en dorpsgezichten en cultuurhistorisch waardevolle gebieden.
De nieuwe Monumentenverordening gemeente Mill en Sint Hubert 2010 vervangt de Monumentenverordening Mill en Sint Hubert 1998, waarbij enkele tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd en de introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingepast is. De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking, per 1 oktober 2010 en ligt ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Collegebesluiten
Op 15 februari heeft het college besloten:
• In te stemmen met het concept ‘Brandbeveiligingsverordening gemeente Mill en Sint Hubert 2011’ en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op 31 maart 2011.
• De begrotingswijziging RMB ‘taak afvalinzameling’ voor kennisgeving aan te nemen en te vermelden in de eerste Begrotingsrapportage 2011.
• Een voorschot van € 20.000,00 euro uit te betalen van de toegekende financiële bijdrage voor de restauratie van de schoorsteen Van Hout aan de Beheermaatschappij H.W.J. van Hout BV.
• Het verzoek om een bijdrage voor het Easter Open 2011 af te wijzen, omdat:
- Voor alle deelnemende voetbalclubs al eenmalig een subsidie is verstrekt
- 2010 al eenmalige subsidie is verstrekt in het kader van de promotie van de Noordelijke Maasvallei
- De voetbalverenigingen in onze gemeente al ieder jaar een waarderingssubsidie krijgen per jeugdlid
• In te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de ‘Verordening vestigen alleenrecht voor specifieke diensten met een sociale dimensie’.
• De actiepunten uit de Management Letter tussentijdse controle 2010 te laten uitvoeren onder leiding van het MT. De managementletter tussentijdse controle 2010 ter kennisname verstrekken aan de gemeenteraad.
• Voor de aanschaf van de ICT-infrastructuur gebruik te maken van de uitzonderingsbepaling van de inkoopvoorwaarden vijf gemeenten Land van Cuijk.

01.03.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 809 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.091 seconden geladen