weekfoto
Gemeenteberichten 14-02-2011


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor de Provinciale Statenverkiezingen, de verkoop en pacht van gemeentegrond, de opschoondagen en een nieuw aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders.Over de Provinciale Statenverkiezingen
U kunt op 2 maart 2011 stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Provinciale Staten vormen de volksvertegenwoordiging op provinciaal niveau. De leden van de Provinciale Staten benoemen de leden van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. Ook kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. Dit wordt ook wel indirecte of getrapte verkiezingen genoemd. Deze verkiezing vindt binnen drie maanden na de verkiezing van de leden van Provinciale Staten plaats.
Door te stemmen, bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in Provinciale Staten zitting zullen nemen. U oefent daarmee invloed op de besluitvorming van uw provincie voor de komende vier jaren. Bovendien heeft u indirect invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.
De stembureaus zijn op deze dag geopend van 07:30 tot 21:00 uur. Alle informatie over stemmen met stempas, legitimatie , volmacht en nog veel meer kunt u lezen op onze website www.gemeente-mill.nl en op www.uheefthetvoorhetzeggen.nl

Doe mee met de opschoondagen! Meld je vr 18 februari aan!
Dit jaar organiseert de Bestuurscommissie Afvalinzameling de Landelijke Opschoondag in het Land van Cuijk en Boekel op zaterdag 19 maart 2011. Dit is het einde van de Week van Nederland Schoon. Een mooie afsluiting van een week die helemaal in het teken staat van zwerfafval. Tijdens de Week van Nederland Schoon is er op dinsdag 15 en donderdag 17 maart een opschoondag voor scholen. Doe mee en meld je vr 18 februari aan!
Heeft u ook schoon genoeg van al dat zwerfafval? Meldt u dan nu aan voor n van de opschoondagen. Scholen kunnen kiezen op welke dag ze mee willen doen: dinsdag 15 maart f donderdag 17 maart 2011. (Buurt)verengingen, scoutingclubs, vriendengroepen en dergelijke kunnen zaterdag 19 maart deelnemen aan de Landelijke Opschoondag. U kunt zich nog tot 18 februari aanmelden via www.afval.rmb.nl !
Meer informatie
Voor meer informatie over en deelname aan n van de opschoondagen in het Land van Cuijk en Boekel kijkt u op de website van de Bestuurscommissie Afvalinzameling www.afval.rmb.nl.

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders
Gelet op artikel 139 en 140 van de Gemeentewet maakt het het college van burgemeester en wethouders bekend dat men op 1 februari 2011 een nieuw aanstellingsbesluit invordering gemeentelijke belastingen en een nieuwe aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders heeft genomen. Actualisering van dit aanwijzingsbesluit was noodzakelijk in verband met personeelswisselingen. Genteresseerden kunnen de besluiten gedurende 12 weken kosteloos inzien bij de Afdeling Bedrijfsvoering op het gemeentehuis te Mill.
De besluiten treden in werking op 1 maart 2011. De formele bekendmaking heeft op de gebruikelijke wijze plaatsgevonden door opneming van deze beleidsregels in de algemeen verkrijgbare uitgave "Belastingverordeningen c.a. gemeente Mill en Sint Hubert" op 2 februari 2011. Tegen betaling van de verschuldigde leges is een afschrift van de stukken verkrijgbaar.

Verkoop landbouwgrond
De gemeente Mill en Sint Hubert gaat een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Broekkant in Beers
(gemeente Cuijk) , groot 7.34.10 ha, voor de prijs van 4,75 per m, aan een particulier verkopen. De bijkomende (notarile) kosten komen voor rekening van de koper(s). De exacte ligging van deze grond kunt u aan de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op een kaart tijdens de gebruikelijke openingstijden komen inzien.
De grond wordt overeenkomstig de geldende (agrarische) bestemming verkocht, hetgeen betekent dat dit perceel voor agrarisch grondgebruik en agrarische bedrijfsuitoefening, alsmede (extensief) recreatief (mede)gebruik kan worden gebruikt.
Indien u belangstelling heeft voor het voornoemde perceel dan kunt u dat schriftelijk tot uiterlijk op 25 februari 2011 vr 12.00 uur aan het college van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert, Postbus 39, 5450 AA Mill kenbaar maken.
Als u schriftelijk belangstelling toont voor de aankoop van dit perceel en u bent de enige gegadigde dan betekent dit dat u dit perceel tegen de hierboven aangegeven (getaxeerde) prijs per m dient aan te kopen. Indien zich meer dan n gegadigde aanmelden voor het perceel, dan wordt aan de
desbetreffende gegadigden de gelegenheid gegeven schriftelijk een hoger bod uit te brengen, waarna het perceel aan de hoogste bieder wordt verkocht. Zijn dan de hoogste biedingen nog steeds gelijk, dan wordt het perceel verkocht aan de gegadigde wiens huisadres het dichtste is gelegen bij het te verkopen perceel.
Verzoeken die n 25 februari 2011 om 12.00 uur zijn ontvangen, zullen niet worden betrokken bij
de verkoopprocedure. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Emile Kersten van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 0485-460329.

Pachtgrond
De gemeente heeft nog twee percelen pachtgrond ten behoeve van de geliberaliseerde pacht beschikbaar. Deze percelen zijn de navolgende:1. Perceel, groot 2.27.45 ha, gelegen tussen de Achterdijk en de Vaardijk te Mill.
2. Perceel, groot 5.06.65 ha, gelegen aan de Vissteeg te Mill.
Wilt u in aanmerking komen voor de geliberaliseerde pacht van de voornoemde gronden voor de duur van 1 jaar dan dient u dit
uiterlijk op woensdag 23 februari 2011 schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van Mill,
Postbus 39, 5450 AA Mill. Wel dient u over een volwaardig agrarisch bedrijf te beschikken.
Bij belangstelling dient u een bod te doen inzake de pachtprijs per ha. Degene met het hoogste bod zal de grond geliberaliseerd pachten. Wel brengen wij u nog waterschapslasten en ruilverkavelingslasten in rekening. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Emile Kersten van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Tel.nr.: 0485 - 460329.

15.02.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 790 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.127 seconden geladen