weekfoto
Gemeenteberichten 14-12-2010


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor de komende raadsvergadering, openingstijden gemeentehuis, afvalinzameling in de winter en melding vrijwilliger van het jaar.Openingstijden gemeentehuis tussen Kerst en Nieuwjaar
Het gemeentehuis is van 27 t/m 31 december 2010 elke morgen geopend van 9.00 tot 12.30 uur. De avondopenstelling vervalt in deze week. Op maandagmorgen 3 januari 2011 zijn wij geopend vanaf 9.30 uur.

Raadsvergadering
Op donderdag 16 december 2010 vergadert de gemeenteraad in een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt het vragenuur van de raad plaats. Het vragenuurtje start om 19.30 uur.
De vergadering start aansluitend aan het vragenuur op z'n vroegst om 20.00 uur, uiterlijk om 20.30 uur. U kunt het debat volgen vanaf de publieke tribune of thuis via de radio van de LOM.
Spreekrecht
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u dan uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de vergadering bij de griffier mevrouw Sophie de Best telefoonnummer 06 23 60 92 50.
U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
1. Opening en aanwijzing voorstemmer
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4 Vaststelling verslag vergadering van 11 november 2010 en bespreking naar aanleiding van
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Rapport rekenkamer begroting
7. Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving (advies college en commissie Samenlevingszaken en Bestuur: niet behandelen)
8. 2e Bestuursrapportage 2010
9. Voorstel tot benoeming accountant voor de periode 2010-2013 en herziening van de controleverordening
10.Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Mill en Sint Hubert
11. Voorstel tot vaststelling en aanpassing van de belastingtarieven voor het belastingjaar 2011
12. Uitvoering reconstructieprogramma Mill en Sint Hubert
13. Uitvoering gebiedsprogramma Groespeel
14. Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Grootven 3
15. Vaststelling beeldkwaliteitplan Grootven 3
16. Bomenverordening 2010
17. Vaststellen Veiligheidsbeleid 2011-2014
18. Benoeming wethouder (onder voorbehoud)
19. Sluiting
De voorzitter,
Mr. J.Th.C.M. Verheijen

Afvalinzameling in de winter
Met vorst kan uw gft-afval vastvriezen aan de gft-container. Het afval blijft dan in uw gft-container zitten, omdat de inzamelwagen het er niet uit krijgt. Wat kunt u in dat geval doen?
Tips ter preventie
Zet uw gft-container op een beschutte plek
Zet uw gft-container tenminste een dag voordat deze geledigd wordt binnen (in een schuurtje of garage)
Steek het gft-afval los met bijvoorbeeld een schop kort voordat u de gft-container aan de openbare weg zet
Composteer uw gft-afval zelf in uw tuin
Alternatieve oplossingen
Breng uw tuinafval zaterdag naar de minimilieustraat
Breng uw tuinafval maandagmiddag, woensdagmiddag, vrijdag of zaterdag naar de Groenstraat in Haps
Biedt uw gft-container twee weken later opnieuw aan
Mogelijk beperkte inzameling bij sneeuw en gladheid
In geval van sneeuwval en/of gladheid is het mogelijk dat uw rest-, gft- en/of plastic verpakkingsafval niet wordt ingezameld. Is aan het einde van de dag uw rest-, gft- of plastic verpakkingsafval niet ingezameld? Zet u dan alstublieft het huisvuil weer binnen. U kunt het afval in de volgende inzamelronde weer aanbieden..
Graag uw begrip voor deze situatie. En onze excuses voor het eventuele ongemak.
Meer informatie
www.afval.rmb.nl. of bel met de Afvalinfolijn van het RMB: 0485 338 352.

Oproep: Wil de 'de vrijwilliger van het jaar 2010' zich nu melden!
Het gemeentebestuur vindt het vrijwilligerswerk in de gemeente Mill en St. Hubert heel belangrijk. Zonder al die vrijwilligers zou de gemeente er heel anders uitzien. Ze zijn een onmisbare factor voor een bloeiend verenigingsleven. Maar ook op andere terreinen is het werk van vrijwilligers zeer waardevol zoals de ouderenzorg.
Om haar waardering voor al het vrijwilligerswerk te uiten huldigt het gemeentebestuur jaarlijks n iemand tot vrijwilliger van het jaar. Daarnaast wordt ieder jaar een sector of instelling in de bloemetjes gezet.
Aan iedereen wordt de oproep gedaan om iemand voor te dragen als vrijwilliger van het jaar 2010.
De vrijwilliger van het jaar dient aan de volgende criteria te voldoen:
1. De vrijwilliger is woonachtig in de gemeente Mill en St. Hubert
2. De vrijwilliger heeft zich gedurende tenminste 4 jaren op vrijwillige en belangenloze wijze zeer verdienstelijk gemaakt in de gemeente Mill en St. Hubert in het algemeen, of voor zijn/haar vereniging in het bijzonder
3. De vrijwilliger is de afgelopen 4 jaren op geen enkele manier reeds gehuldigd voor zijn/haar verdienste(n) als vrijwilliger
4. Bij de beoordeling van de functie van de vrijwilliger wordt met name naar twee aspecten gekeken, namelijk de zwaarte van de functie en de intensiteit van de functie
Wilt u iemand aanmelden als vrijwilliger van het jaar die voldoet aan de genoemde criteria, dan moet u een aanmeldingsformulier invullen waarin u aangeeft waarom deze persoon in aanmerking komt voor deze titel. Dit aanmeldingsformulier is te verkrijgen in het gemeentehuis en te downloaden van de gemeentepagina (www.gemeente-mill.nl). Alle aanmeldingen die vr 21 januari 2011 a.s. zijn ontvangen, zullen in behandeling worden genomen.
Voor de duidelijkheid, het aantal mensen dat dezelfde persoon voordraagt, is niet bepalend. Het college van burgemeester en wethouders zal die vrijwilliger aanwijzen waarvan zij vindt dat ze voor dit jaar de titel 'vrijwilliger van het jaar' mag dragen. Op deze manier wil het gemeentebestuur aandacht geven aan het vrijwilligerswerk in de gemeente Mill en St. Hubert.
Het aanmeldingsformulier dient vr 21 januari 2011 a.s. gestuurd te zijn naar:
Gemeente Mill en Sint Hubert
afdeling Inwoners
Postbus 39
5450 AA Mill
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Dick van der Wel van de afdeling Inwoners, telefoonnummer 0485-460386.


14.12.2010
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 917 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.09 seconden geladen