weekfoto
Gemeenteberichten 23-11-2010


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor inspraak APV, de aangenomen begroting en de verordening wet werk en bijstand.Inspraak Algemene Plaatselijke Verordening
In de Algemene Plaatselijke Verordening, meestal “APV” genoemd, worden allerlei zaken geregeld op het gebied van openbare orde en veiligheid. U kunt hierbij denken aan de voorwaarden voor een standplaatsvergunning, maatregelen ter voorkoming van drugs- of geluidsoverlast of parkeerproblemen.
De APV die op dit moment van kracht is, is in de raadsvergadering van 31 mei 2007 vastgesteld en op 1 juli 2007 in werking getreden.
Enkele dereguleringsvoorstellen (waarbij bepaalde vergunningen zullen vervallen) en gewijzigde (Europese) wetgeving vormen de voornaamste aanleiding om de huidige verordening te herzien.
Voordat de nieuwe APV aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden voorgelegd, zal een inspraakprocedure worden gehouden.
Deze procedure houdt in dat de nieuwe verordening, met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, met ingang van 22 november tot en met 20 december 2010, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage liggen bij de balie van de afdeling Bestuur en Veiligheid. De documenten staan tevens op de gemeentelijke website: www.gemeente-mill.nl
Het is, tot en met 20 december 2010, mogelijk om schriftelijk uw zienswijze met betrekking tot de nieuwe verordening kenbaar te maken. Een schriftelijke zienswijze kan worden ingediend bij de gemeente Mill en Sint Hubert, t.a.v. de afdeling Bestuur en Veiligheid, postbus 39, 5450 AA te Mill. Wij vragen u in uw brief aan te geven dat het gaat om een inspraakreactie op de APV. U kunt uw zienswijze ook per e-mail indienen via het
e-mailadres: inspraak@gemeente-mill.nl Als u per e-mail reageert, verzoeken wij u, in verband met het sturen van een ontvangstbevestiging, uw naam en adres in de e-mail te vermelden.
Na de inspraakperiode zal er een overzicht van de ingekomen zienswijzen worden opgesteld. In dit overzicht zal worden aangegeven, of de reacties aanleiding zijn om de voorgestelde verordening aan te passen. Het overzicht wordt voorgelegd aan de raad zodat de gemeenteraad hiervan, bij de besluitvorming over de nieuwe APV, op de hoogte is.

Begroting unaniem aangenomen
Op donderdag 11 november vergaderde de gemeenteraad over de begroting van 2011 en over de meerjarenbegroting. Deze begroting werd door de raadsleden, op enkele wijzigingen na, unaniem aangenomen. De fractie van de Vier Kernen Partij (VKP) ontbrak echter bij deze vergadering door een vertrouwensbreuk in de coalitie met Algemeen Belang ’90 (AB’90).
In deze Koerier geven wij u een korte terugkoppeling van de vergadering. De hele begroting is te lezen op onze website www.gemeente-mill.nl
‘Op zoek naar ruimte’
Natuurlijk werd er in de vergadering gesproken over de ‘donkere wolken’ die ook boven onze gemeentelijke financiën hangen. Daarom werd door de raadsleden benadrukt dat de gemeente door moet gaan met het project ‘op zoek naar ruimte’. In dit project onderzoeken vier werkgroepen, van ambtelijke en bestuurlijke samenstelling, hoe de gemeente kan komen tot een optimalisatie van de beleidsdoelstellingen binnen een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015.
2011; klein positief resultaat
Voor 2011 kent de begroting echter nog een positief resultaat van 10.000 euro. Hierbij is geen extra verhoging (bovenop de trendmatige verhoging van 5,25%) van de onroerend zaak belasting (OZB) nodig. De financiering van de grote projecten is niet in het geding. Met grote projecten als het centrumplan, Het Spoor, het SCC en de brede school blijft de gemeente investeren in de leefbaarheid en de werkgelegenheid in de vier kerkdorpen.
De vergadering was verder opgedeeld in zes onderdelen:
• Algemeen
• Openbare ruimte en economie
• Educatie, Cultuur en Sport, Werk en Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning
• Bouwen & Wonen en Milieu
• Veiligheid en bestuur
• Financiën en bedrijfsvoering
Algemeen
Samenwerken blijft belangrijk voor onze gemeente. De gemeenteraad wil echter wel snel resultaat zien. Want dat vinden de raadsleden een vereiste om te blijven investeren in de verschillende samenwerkingsvormen. Hierover wordt in 2011 een bijeenkomst georganiseerd met de gemeenteraden van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert.
Vanuit de oppositie (CDA en Dorpslijst Langenboom) werden in de algemene beschouwingen kritische kanttekeningen geplaatst over de voortgang brede school.
Openbare ruimte en economie
AB’90 deed het voorstel om de aanpassingen aan de Karstraat en de Schoolstraat een jaar te vervroegen en de reconstructie van de Vorleweg een jaar uit te stellen. Deze partij deed dit voorstel omdat de onderhoudstoestand van de Schoolstraat en Karstraat slechter is dan die van de Vorleweg. Deze motie werd gesteund door alle raadsleden en werd overgenomen door het college.
Het CDA drong er bij het college op aan om voor de bijdrage aan het groenblauw stimuleringskader (zorgt ervoor dat landschapselementen op particuliere grond worden aangelegd) een bijdrageplafond van 30.000 euro vast te stellen. Ook dit voorstel werd gesteund door de hele raad.
wissel
Educatie, Cultuur en Sport, Werk en Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning
Het CDA stelde de raad voor om 5.000 euro beschikbaar te stellen om een serieus ‘podium’ voor cultuuruitingen van jongeren mogelijk te maken en voor het stimuleren van meer cultuur onderwijs. Dit amendement werd gesteund door de hele gemeenteraad. Het college vond het een sympathiek voorstel.
Wat betreft Radius, vond Algemeen Belang ’90 dat er bij het maken van nieuwe afspraken meer aandacht moest zijn voor lokale herkenbaarheid en bereikbaarheid.
Bouwen & Wonen en Milieu
Dorpslijst Langenboom vroeg het college naar de ontwikkelingen omtrent het landelijk gezondheidsonderzoek en de geurverordening. Daarnaast was deze partij benieuwd naar de achtergrond van de brief over het Landbouw Ontwikkelingsgebied die naar de provincie was gestuurd. Ook de houding richting Landerd mbt het LOG kwam aan de orde.
Veiligheid en bestuur
De inzet van de Buitengewoon Opsporings Ambtenaar werd tijdens de vergadering besproken. Er wordt een BOA ingehuurd van andere Lvc gemeenten aangezien Mill en Sint Hubert zelf geen BOA in dienst heeft. Sinds kort is dit juridisch mogelijk gemaakt. De BOA wordt ingezet voor handhaving parkeren in de blauwe zone en het handhaven van het parkeren bij De Kuilen in de zomerperiode. Daarnaast krijgt deze BOA een taak op het gebied van handhaving van illegale vuilstort.
Financiën en bedrijfsvoering
Het CDA deed het voorstel om geen leges door te voeren voor niet-commerciële instellingen. Dit gebeurt nu ook al niet maar deze legeheffing was wel als voorstel in de begroting opgenomen. De motie werd gesteund door de raad en hierdoor blijft de situatie zoals die was: niet-commerciële partijen hoeven geen leges te betalen.
SMART
AB’90 wil dat de programmabegroting in de toekomst meer SMART is (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) en diende een hierover een motie in. Deze werd gesteund door de hele raad.

Verordening Wet Werk en Bijstand
Burgmeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken bekend, dat de gemeenteraad van Mill en St. Hubert in zijn vergadering van 30 september 2010 heeft besloten tot vaststelling van de:
• Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2010;
• Verordening Handhaving WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010;
• Verordening Leerwerkaanbod WIJ 2010;
• Verordening afstemming IOAW en IOAZ 2010.
Aanleiding tot vaststelling van de gewijzigde verordeningen zijn wijzigingen in de WWB en de IOAW en IOAZ.
De verordening ligt met ingang van 25 november 2010 gedurende een periode van vier weken ter inzage bij de Publieksbalie van het gemeentehuis. De Publieksbalie is iedere werkdag geopend van 9:00 uur tot 12:30 uur.


23.11.2010
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 907 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.07 seconden geladen