weekfoto
Beantwoording vragen VKP


Op 4 maart stelde de VKP een aantal schriftrlijke vragen aan B en W van de gemeente Mill en Sint Hubert. Aangezien een groot aantal vragen betrekking hebben op Sint Hubert plaatsen we de antwoorden integraal op de website.

De woningbouw op de locatie Grootven III zal definitief gaan plaatsvinden. Hierover heeft de V.K.P. de volgende vragen:

1. Kunnen nu ook de openplekken (particulier bezit) aan de Sint Hubertse Binnenweg bebouwd gaan worden?

Nee, conform het Beleidskader WoningbouwprogrammaPlus wordt de prioriteit gegeven aan grotere woningbouwplannen. Tot het plangebied behoort de grond van Schoonderbeek, direct grenzend aan Grootven II en aan de overzijde (Sint Hubertse Binnenweg) het stuk grond van de heer H. Lange (als onderdeel van de totale ontwikkeling). Hiervoor wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen en de kosten hiervan worden verhaald op de ontwikkelaar (volgens de Wet ruimtelijke ordening en de Grexwet).

2. Welke procedure wordt gebruikt voor het toekennen van woningen Grootven III en hoe is het puntensysteem opgebouwd?

Aangezien de grond in handen is van 'derden' en de ontwikkelaar het plan zelf gaat realiseren, kan de gemeente geen verplichting opleggen voor het toekennen van woningen aan de hand van een puntensysteem. De gemeente kan hooguit de ingeschreven personen actief informeren (door bijv. een brief) wanneer de verkoop start en bij wie ze hun interesse kenbaar kunnen maken.

3. Vanaf wanneer kunnen mensen reageren bij de gemeente dat ze interesse hebben in een woning op Grootven III?

Mensen dien interesse hebben in een woning kunnen hun interesse kenbaar maken bij Miranda Schoonderbeek, m.schoonderbeek@schoonderbeek-bv.nl

4. Kunnen burgers informeren hoe lang ze ingeschreven staan bij de gemeente en bij wie moeten ze dit doen?

Hoe lang burgers ingeschreven staan is niet relevant voor het toekennen van woningen. Dit omdat het vooraf nooit duidelijk is hoeveel geïnteresseerden voor een project reageren. Als er weinig interesse is kan het zomaar zijn dat een recent ingeschrevene direct aan de beurt is. Daarnaast wordt pas naar de inschrijfdatum gekeken, indien er sprake is van een gelijk aantal punten.
Voor algemene informatie over de inschrijving kunnen burgers contact opnemen met Liesbeth Kling van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, op het telefoonnummer: 0485- 460324.

5. Kunnen burgers informeren op welke plaats ze staan in de lijst en kan de gemeente aangeven of desbetreffend persoon serieus in aanmerking komt voor een woning op Grootven III?

De toewijzing van woningen op Grootven III verloopt niet via de gemeente, maar gewoon via de ontwikkelaar.

Inzameling oud papier.
Op 25 januari 2010 heeft de gemeente middels een schrijven aan de inzamelende (buurt)-verenigingen mededeling gedaan van de stand van zaken met betrekking tot de inzamelkosten van het oud papier en de aanpassing van de vergoedingsregeling. Tevens zijn in een aanvulling op dit schrijven de kosten voor de verschillende manieren van inzamelen gespecificeerd. Deze kosten blijken aanmerkelijk te verschillen met de kosten welke door de gemeente zijn genoemd in april 2009. Door de gemeente werd destijds ook aangegeven dat men geen voorstander was van het plaatsen van permanente containers en ook werd het gebruik van kraakperswagens voor de inzameling door de gemeente ontraden gezien de te maken kosten hiervoor. Kortom: onduidelijkheid alom. De V.K.P. heeft derhalve hierover de volgende vragen:

1. Wat zijn de werkelijke inzamelkosten per 1 januari 2010 per inzamelmogelijkheid indien de gemeente het juridische geschil zou winnen? Wat zijn deze als de gemeente verliest?

De inzamelkosten die Reparco m.i.v. 2010 berekend zijn:
Periodieke container < 2 ton: € 60,58 per ton
2 - 4 ton: € 50,80 per ton
> 4 ton: € 50,08 per ton
Permanente container < 2 ton: € 28,55 per ton
2 – 4 ton: € 19,22 per ton
Kraakperswagen < 3 ton: € 44,34 per ton
3 – 6 ton € 36,47 per ton
> 6 ton: € 35,21 per ton

Dit zijn ook de kosten als de gemeente niet in het gelijk wordt gesteld.
Het RMB is van mening is dat conform de afgegeven prijs bij de aanbesteding de kosten voor een periodieke container € 2,19 per ton bedragen en € 0,37 bij een permanente container. Hier is nog geen indexatie op toegepast. Er is geen discussie over de inzamelkosten voor de kraakperswagen.
Als de gemeente in het gelijk wordt gesteld gaan we er van uit dat dit de inzamelkosten zijn.

2. Hoe hoog is per 1 januari 2010 de garantieprijs voor oud papier? Is deze geïndexeerd?

De garantieprijs is vastgelegd in de verordening "verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005" en deze bedraagt € 46,00 per ton verminderd met de inzamelkosten. De garantieprijs is niet geïndexeerd.

3. Hoe heeft de gemeente over 2009 de inzamelkosten voor oud papier verrekend met de ophalers hiervan?

Aanvankelijk is de gewogen marktprijs (of garantieprijs indien de marktprijs lager was dan € 46,00 per ton) minus de inzamelkosten die Reparco hanteert als uitgangspunt genomen.
Aangezien dit tot negatieve inkomsten leidde bij de periodieke containerinzameling en innamedepot in Sint Agatha heeft de bestuurscommissie richting de gemeenten geadviseerd om het innamepunt in Sint Agatha op te heffen en bij de containerinzameling tijdelijk (voor het jaar 2009) van de inzamelkosten uit te gaan zoals het RMB denkt dat ze moeten zijn. Voor de periodieke container is uitgegaan van € 2,19 per ton aan inzamelkosten en bij de permanente container € 0,37 inzamelkosten.
Eind 2009 heeft de bestuurscommissie richting de gemeenten geadviseerd om met ingang van 2010 weer met de werkelijk in rekening gebrachte inzamelkosten door Reparco te rekenen omdat de oud papierprijs zeer aanzienlijk is aangetrokken. Dit is bij brief van 25 januari 2010 aan de verenigingen medegedeeld.

4. Op welke termijn denkt het college met een concept-verordening te kunnen komen?

De planning is het concept-raadsvoorstel tot aanpassing van de verordening "verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars" op 16 maart in het college te bespreken en op 8 april in de commissie grondgebiedzaken met als voorstel om de concept verordening conform onze inspraakverordening gedurende 6 weken ter visie te leggen waarna besluitvorming door de raad kan plaatsvinden.

5. In hoeverre dient een gemeente een besluit van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk te allen tijde uit te voeren c.q. op te volgen?

De taken op het gebied van de huishoudelijke afvalinzameling zijn overgedragen aan de bestuurscommissie en hebben zij beslissingsbevoegdheid. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de verordening op de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. De bevoegdheden strekken zich van de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het afvalverwerkingsbeleid. Dit is inclusief het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het vaststellen van uitvoeringsregels en het nemen van aanwijzingsbesluiten krachtens de afvalstoffenverordening.
Het vaststellen van verordeningen zelf (zoals de afvalstoffenverordening en verordening mbt vergoedingen oud papier) ligt bij de gemeenteraad. De bestuurscommissie geeft hieromtrent advies c.q. stelt een concept verordening op die door de afzonderlijke gemeenteraden kan worden vastgesteld.

6. Wat betekent het nieuwe vergoedingensysteem concreet voor de betrokken oud papierinzamelende (buurt)verenigingen?

Het vergoedingensysteem voor verenigingen m.i.v. 2010 betekent dat de gemeente de gewogen marktprijs minus de inzamelkosten die Reparco hanteert (hoogte is onder punt 1 opgenomen) uitbetaalt. Er wordt weer uitgegaan van de verrekenwijze zoals deze in de huidige verordening is opgenomen en ook is toegepast tot en met 2008.
In het voorstel voor een nieuwe verordening wordt uitgegaan van een vaste inzamelvergoeding afhankelijk van het inzamelsysteem en niet meer afhankelijk van de marktprijs van het oud papier.

Regionaal Motorcrossterrein
De gemeente Landerd wil op haar grond een groot Regionaal Motorcrossterrein realiseren wat door de gemeenten Landerd, Boekel, Uden en Veghel gebruikt gaat worden zowel als oefenterrein als wedstrijdterrein voor hun gemeentelijke motorcrossverenigingen. Dit betekent dat op vrijwel alle dagen in de week en behoorlijk wat uren per dag er van dit motorcrossterrein gebruik gemaakt zal gaan worden wat waarschijnlijk wel de nodige geluidsoverlast met zich mee gaat brengen. De gemeente Landerd is voornemens voor het realiseren van dit Regionaal Motorcrossterrein een bestemmingsplan op te stellen.

Voor de vaststelling van het bestemmingsplan moet een zogenaamde planMER (milieu-effectrapportage) worden opgesteld. Hierin worden de gevolgen van het bestemmingsplan en de redelijke plan-alternatieven in beeld gebracht. De gemeente Landerd heeft een notitie opgesteld waarin de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die in de planMER moet worden opgenomen, zijn beschreven. Deze notitie Reikwijdte en detailniveau wordt voorgelegd aan de betrokken bestuursorganen (o.a. provincie N.Brabant, de Reconstructiecommissie Peel en Maas, diverse omliggende gemeenten waaronder Mill & Sint Hubert, Brabant Water en de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage. Tot en met 1 april 2010 kunnen al deze bestuursorganen reageren en eventuele aanvullingen aangeven. De V.K.P. heeft hierover de volgende vragen:

1. Is de gemeente Mill en Sint Hubert voornemens om een reactie te gaan geven op de notitie Reikwijdte en detailniveau?

Ja, de gemeente zal zeker een reactie geven op de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER motorcrossterrein

2. Zo ja, hoe zal deze reactie inhoudelijk luiden?

De strekking van de brief zal zijn dat toename van de geluidbelasting voor onze inwoners niet gewenst is. Daarnaast zal erop worden gewezen dat deze ontwikkeling haaks staat op de aanleg van een golfbaan op ca. 1 kilometer afstand. De golfbaan is opgenomen in het bestemmingsplan "landgoed Princepeel Wilbertoord", welke op 22 april 2010, naar verwachting, door de raad zal worden vastgesteld18.03.2010
Bron: VKP
Dit artikel is 1283 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.065 seconden geladen