weekfoto
Resultaten openbare vergadering Dorpsbelang


De stichting Dorpsbelang Sint Hubert hield 15 april jl. een openbare vergadering. Een 40-tal inwoners bezocht deze avond. Burgemeester en wethouders beantwoorden vragen van Dorpsbelang en aanwezigen.

Notulen van de openbare vergadering van de Stichting Dorpsbelang van 15-04-09
Aanwezig; burgemeester Verheijen, wethouder van Genugten, wethouder Wjdeven, bestuursleden Stichting Dorpsbelang en ± 40 inwoners van Sint Hubert.

1. Pieter Cuppen opent rond 20.00 uur de vergadering met een speciaal welkom aan alle dorpsgenoten, burgemeester Verheijen en de wethouders van Genugten en Wijdeven.
De burgemeester geeft aan dat de verschillende punten die op de agenda staan, door de verschillende verantwoordelijke bestuurders worden behandeld. Natuurlijk wordt het stellen van vragen door de aanwezigen enorm op prijs gesteld.

Het college van Ben W van de gemeente Mill en Sint Hubert wil jaarlijks met haar bewoners in de 4 kernen in debat gaan en stelt haar uitnodiging van deze avond door de Stichting Dorpsbelang bijzonder op prijs.

2. Uitleg door wethouder van Genugten over de stand van zaken m.b.t. nieuwbouw en bestemmingsplannen in Sint Hubert.
De komplannen, de diverse bestemmingsplannen buitengebied en woningbouw wil de wethouder behandelen.

De huidige 60 bestemmingsplannen moeten voor 2013 worden herzien, vanwege veroudering. Er zullen straks 6 tot 8 bestemmingsplannen over blijven, welke steeds jaarlijks geactualiseerd zullen worden.
Er is gestart in Wilbertoord met het maken van een inventarisatie van de huidige bestemmingsplannen. Als kleinste gemeenschap is dit een testcase voor de overige dorpen. De bestemmingsplannen zijn bedoeld voor de burgers en worden eenvoudiger dan nu, waarbij kosten en draagvlak centraal staan.
In de plannen zullen steeds minder de voorschriften van welstand een rol spelen. In 2010 zal e.e.a. in Sint Hubert worden onderzocht.

De bouwprojecten voor sociale woningbouw en vrije sector in Sint Hubert is vorig jaar stopgezet, de plannen zijn financieel niet realiseerbaar. Schoonderbeek heeft 30 maart jl. een gesprek met de gemeente gehad, waar een stedenbouwkundig concept aan ten grondslag ligt. Op 1 april heeft met Maasland Mooiland een gesprek plaatsgevonden, zonder succes, voor wat betreft samenwerking in de bouwmogelijkheden in Sint Hubert.
Er ligt voor de gemeente wel prioriteit vanwege de lange wachttijd op woningbouw in Sint Hubert. De wethouder verwacht dat op korte termijn toch bouwplannen gerealiseerd kunnen worden.
In theorie is het haalbaar om nog dit jaar de eerste bouwplannen uit te gaan voeren. De wethouder geeft aan dat hij de teleurstellingen van de bewoners in Sint Hubert kan begrijpen, omdat er al jaren plannen liggen die nog steeds niet gerealiseerd zijn.

Er komen enkele vragen rond bestemmingsplannen, op diverse locaties en ook projecten om jongeren in eigenbeheer te laten bouwen, zoals onlangs werd gepresenteerd in een avond Beeldenstorm in Cuijk.
1 persoon geeft een visie over het afzien van Mooiland op het aangaan van bouwmogelijkheden in Sint Hubert.

3. Informatie van wethouder van Genugten over de regionale visie van verkeersafwikkeling in land van Cuijk met accent op N264 in relatie tot veiligheid en leefbaarheid in Sint Hubert.

De werkgroep die vorig jaar is opgestart is in een andere vorm doorgegaan, met diverse partijen uit de gemeenschap.
Ook de burgemeester heeft in het land van Cuijk voorstel gedaan voor het doorvoeren van de A77. Er zijn allerlei onderzoeken geweest.
Het vorig jaar afgeronde onderzoek, waarbij verkeersbewegingen en leefbaarheid (geluid en stank)zijn onderzocht is door een aantal bewoners weerlegt.
De gemaakte berekeningen van het onderzoek door het door de gemeente uitgekozen bedrijf blijken niet te kloppen met de werkelijkheid.

Problematisch blijkt een situatie echter pas vanaf 10.000/ 14.000 bewegingen per dag. In Haps blijkt de situatie anders dan in Sint Hubert en zijn er meer mogelijkheden voor het aanleggen van een rondweg.
Voorgesteld wordt door de provincie om een nieuw integraal onderzoek van Uden tot Oeffelt te laten plaats vinden.

Er worden direct een aantal maatregelen in Sint Hubert getroffen, zoals het oversteken in 2 stappen door het aanleggen van middenbermen en het in ere herstellen van verkeersbrigadiers.
Provinciaal gezien moeten er belangen worden overwogen en ontstaat een prioritering vanuit de provincie.

Er wordt een vraag gesteld door een inwoner of doorstroming via de Midden Peelweg is overwogen. Dit blijkt volgens de wethouder niet mogelijk omdat er al flinke verkeersdrukte is en het verkeer op de Peelweg dagelijks opstropt.
Waarom is er überhaupt nieuw wegdek gelegd op de N264, dit was volgens gemeente en provincie nodig.
Er wordt gevraagd of de sluiproutes en omleidingroutes worden aangepast. De provincie is verantwoordelijk voor herstel van de omleidingroute, maar niet voor de sluiproutes.

De burgemeester heeft samen met burgemeesters in land van Cuijk een brief geschreven om de A77 door te trekken. Hij geeft aan dat de timing van die brief slecht gekozen. De eerste 20 jaar zal het doortrekken van de A77 niet aan de orde zijn en lijkt het hem dat de prioriteit van dit moment bij het zoeken naar oplossingen voor de N264 moet liggen.

4. Hoe staat het met de gemeentelijke ontwikkeling met betrekking tot het behoud en onderhoud van plantsoenen, speeltuinen en trapveldjes.

Het gemeentelijk beleid is gericht (ook particuliere mensen worden door de gemeente aangesproken op hun verantwoordelijkheid daaromtrent) op de veiligheid door het groenonderhoud, zoals hagen en overhangende takken bij te houden. Alle bomen en ander groen wordt door de gemeente volgens bestek uitgevoerd.
De gemeente wil10% minder onkruidbestrijdingsmiddelen inzetten in het groenonderhoud en wil meer milieuvriendelijk omgaan met o.a. trottoirs. De gladheidbestrijding wordt ook volgens bestek uitgevoerd.

De veiligheid van speeltuinen wordt regelmatig door de gemeente en een gespecialiseerd bedrijf geïnspecteerd en gecontroleerd. Speeltoestellen zijn al jaren in onvoldoende mate aangepast door het uitblijven van woningbouw.
Er wordt toegezegd door wethouder Wijdeven dat voor de zomervakantie van 2009 een aantal mooie speeltoestellen worden geplaatst op de bestaande speeltuinen. De wethouder stelt voor om buurtbewoners mede verantwoordelijk te maken voor de speeltuinen, zodat ze ongemakken en dergelijke door kunnen geven aan de gemeente.
Gladheidbestrijding krijgt aandacht in de gemeentegids en op de gemeentepagina.

De fietscrossbaan (loopgraven) in het Klaroenplantsoen is met kinderen en ouders opgelost en teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Er is onlangs een enquête gehouden in die buurt over het aanleggen van een fietscrossbaan, maar hier is door 75% negatief op gereageerd.
Toch wordt voorlopig voor een jaar een baan aangelegd en na een jaar geëvalueerd. Hierop hebben de buurtbewoners positief gereageerd.

Er heeft een aantal keer bedrijvenwisseling om groenonderhoud uit te voeren plaats gevonden. Een inwoner heeft zijn bedenkingen bij deze wisselingen en vraagt zich af of dit wel adequaat wordt uitgevoerd. Er is nu slechts aanbesteed voor 1 jaar en wellicht dat volgend jaar I.B.N. weer wordt benaderd voor het groenonderhoud.

5. Wat is het gemeentelijk beleid op plattelandsontwikkeling en stand van zaken m.b.t. verplaatsing van agrarische bedrijven in Sint Hubert en de omgeving rond de Heimolen.

Er zijn gebiedsvisies gemaakt, waar in het buitengebied meer ruimte komt voor andere woningconcentraties. Zo kunnen meer kansen worden geboden aan ontwikkelingen in het buitengebied voor bedrijven die niet milieubelastend zijn. Er is een nota van uitgangspunten en alle input van eerdere plannen is gecomprimeerd tot één plan, ook recreatie is daarin meegenomen. Uitgangspunt is om makkelijker en sneller te komen tot omzetting van bestemmingsplannen en vergunningen.

De agrarische bestemmingen, van de bedrijven van van den Oever, Minten en Hendriks worden verplaatst naar het landbouwontwikkelingsgebied. Ook is er onderzocht om op de vrijgekomen plaatsen woningbouw te realiseren. Alle betrokkenen zijn vandaag geïnformeerd.

De gemeente wil de regie in eigen hand houden, waar het om realiseren van woningbouw gaat. Bestemmingsplanwijziging voor deze plekken met medewerking van de betrokkenen kan waarschijnlijk vlot worden ontwikkeld. Zo kunnen de woningbouwmogelijkheden in Sint Hubert worden gewaarborgd voor de nabije toekomst, om de leefbaarheid te borgen. De wet voorkeursrecht gemeente wordt voor de locatie Petersweg, Voordijk en Korenbloemstraat ingezet, om woningbouw te realiseren.

De Heimolen is als project ingediend om in een integraaldorpontwikkelingsplan te worden opgenomen. Hierbij zijn ideeën als horeca, bijgebouwen en natuurverbetering genoemd en hiervoor kunnen mogelijk subsidiegelden worden verkregen en ingezet.

6. Vragenrondje
De parkeermogelijkheden in het Grootven zijn beperkt en een inwoner geeft aan dat dit de veiligheid van de wijk aantast. Wethouder van Genugten geeft aan dat dit wel zijn aandacht heeft maar op dit moment geen prioriteit op de gemeentelijke agenda heeft.

7. Sluiting
Pieter bedankt alle aanwezigen en burgemeester en wethouders voor hun aanwezigheid en inbreng.26.04.2009

Bron: Stichting Dorpsbelang


Dit artikel is 987 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.071 seconden geladen