weekfoto
Gemeenteberichten 01-12-2008


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor:

- Taxihopper

- Brede school

- LOG

- Gladheidbestrijding

- Wees inbrekers een stapje voor
Taxihoppernieuws: Kerst en jaarwisseling
Voor het inplannen van voldoende chauffeurs is het voor de Taxihopper makkelijk om vooraf te weten hoeveel vraag er is naar vervoer op de feestdagen. Daarom het volgende verzoek:
• Wanneer u nu al weet dat u met de Kerst gaat reizen, reserveer dan uw ritten voor Kerstavond, 1e en 2e Kerstdag voor 17 december 2008.
• Wanneer u nu al weet dat u op oudjaarsavond gaat reizen, reserveer dan uw ritten voor 22 december 2008.
Let op!
Tijdens de jaarwisseling stopt het vervoer op woensdag 31-12-2008 om 23:30 uur en wordt niet hervat. Dit in verband met de veiligheid en de feestelijkheden.
Projectbureau gesloten
Het projectbureau is gesloten m.i.v. 25 december 2008 t/m 4 januari 2009. Vragen stellen en klachten melden kunt schriftelijk en via de website onder het kopje 'Formulieren'.

Gemeenteraad stemt in met brede school aan Langenboomsweg in Mill
Tijdens de raadsvergadering van 27 november heeft de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert in meerderheid ingestemd met de komst van de brede school in Mill, locatie Langenboomseweg. De raad stelt hiervoor 9,28 miljoen euro beschikbaar.
Door het besluit van de raad kan de realisatie van de Millse brede school van start gaan. In deze brede school aan de Langenboomseweg krijgen beide basisscholen (De LenS en De Kameleon) een eigen plek. Belangrijk, zo stelt de raad, want beide scholen moeten hun identiteit blijven behouden. Daarnaast worden op deze locatie ook peuterspeelzaal Het Kwartet, kinderdagopvang IKKE en het consultatiebureau (Stichting Thuiszorg). Deze partijen gaan op deze locatie samenwerken met als doel de ontwikkelingskansen van de opgroeiende kinderen te vergroten.
Verkeersveiligheid
Het akkoord van de raad betekent ook dat de maatregelen die de verkeersveiligheid op het schoolterrein, de Langenboomseweg en de school-thuis routes moeten verbeteren, worden uitgevoerd. Dit betekent onder andere dat de Langenboomseweg wordt ingericht als een 50 km weg, met het accent op de schoolomgeving, met twee vrijliggende twee-richtingen fietspaden. Ook op het schoolterrein komen maatregelen die zorgen voor een veilige en optimale verkeerssituatie.
Bewegingsonderwijs
De Wester en De Looierij worden voorlopig gebruikt voor het bewegingsonderwijs. Echter, de schoolbesturen hebben toegezegd, samen met de andere partijen, te onderzoeken of een accommodatie voor het bewegingsonderwijs bij de brede school alsnog te realiseren is.
Amendement
AB'90 stemde tegen het voorstel, waardoor het met 11 tegen 4 werd aangenomen. Het amendement van deze fractie om op korte termijn een uitgewerkt plan op te stellen voor de realisatie van twee brede scholen, werd door de overige fracties weggestemd. De meerderheid vindt de Langenboomseweg de meest centrale plaats voor de brede school in Mill.

PLANVOORNEMEN BESTEMMINGSPLAN LOG GRASPEEL
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en St. Hubert maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro, 2008) bekend dat zij voornemens zijn om voor het LOG Graspeel een bestemmingsplan te ontwikkelen. Tevens maken zij op grond van artikel 7.11c van de Wet Milieubeheer bekend dat in het kader van deze ontwikkeling een plan-m.e.r. wordt voorbereid.
In het Reconstructieplan Peel en Maas is het gebied de Graspeel, gelegen op de grens van de gemeenten Landerd en Mill en St. Hubert, aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Voor dit gebied geldt dat er ruime mogelijkheden moeten zijn voor de intensieve veehouderij. Het op te stellen bestemmingsplan maakt deze ontwikkelingen juridisch mogelijk. Omdat zich in het LOG intensieve veehouderijen kunnen vestigen die m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn, moet hiervoor tevens een plan-m.e.r. worden opgesteld. Met deze plan-m.e.r. worden de (milieu)gevolgen vanuit het LOG in een vroeg stadium inzichtelijk gemaakt.
Omdat het LOG niet in de ecologische hoofdstructuur ligt en er geen passende beoordeling inzake de Natuurbeschermingswet 1998 aan de orde is, is het niet noodzakelijk om de Commissie voor de milieueffectrapportage te vragen advies uit te brengen over de plan-m.e.r.
Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen op het bestemmingsplan en de plan-m.e.r. wordt geboden zodra het ontwerpbestemmingsplan en plan-m.e.r beschikbaar zijn, naar verwachting in januari 2009. Dit wordt middels een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt, waarna de beide plannen gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage zullen liggen.
Mill, 3 december 2008

Bestrijding van gladheid
Het winterse weer is weer in volle gang. Sneeuw, opvriezende wegen, we hebben het ook dit jaar alweer meegemaakt. Bijna iedere weggebruiker heeft er een hekel aan.
De afdeling Openbare Werken is tijdens dagen van sneeuwval en gladheid volop
bezig met het strooien en schoonhouden van de wegen.
Bij een melding van gladheid of sneeuw wordt er op de volgende wegen gestrooid of schoongemaakt:
* doorgaande wegen, busroutes en wijkontsluitingswegen;
* pleinen bij belangrijke openbare gebouwen;
* pleinen c.q. wegen naar winkelcentra en verzorgingste¬huizen;
* fietspaden.
Kortom, De gemeente zorgt voor veilige wegen, pleinen en fietspaden. Het schoonhouden van het voetpad voor uw woning is uw eigen verantwoordelijkheid.
Het doel is om de gladheid uiterlijk twee en een half uur na de eerste constatering te bestrijden. Er wordt echter 's nachts van 24.00 uur tot 5.00 uur niet gestrooid op doordeweekse dagen. In het weekend wordt er geen gladheid bestreden tussen 2.00 uur en 5.00 uur. Het strooien op fietspaden gebeurt van 5.00 uur 's morgens tot 18.00 uur 's avonds. (in het weekend alleen bij extreme weersomstandigheden van 8.00 uur tot 18.00 uur)
Na de 1e gladheidbestrijdingsronde worden de wegen overdag gecontroleerd en als dat nodig is nogmaals bestreden. Verzoeken om extra strooirondes die van inwoners komen, kunnen niet altijd worden ingewilligd. De gemeente wil het strooien namelijk zoveel mogelijk bepreken omdat strooien schadelijk voor het milieu is en redelijk kostbaar is.
Extra service:
Tot en met februari bestaat de mogelijkheid om op de gemeentewerf
gratis strooizout te halen. Dit kan tussen 08.00 en 10.00 s'morgens met een maximum
ter grote van een emmer. Deze emmer moet u zelf even mee nemen.
Aanspreekpunt:
klachten of suggesties kunnen telefonisch gemeld worden bij:
Theo Bergmans, 0485 – 451987 maandag t/m donderdag van 7.30 tot 16.30 uur
vrijdag van 7.30 uur tot 12.00 uur.

Wees inbrekers een stapje voor!
De politie en gemeente vragen hierbij uw aandacht voor het volgende. Wanneer de "R" in de maand is, neemt het aantal woninginbraken elk jaar weer toe. De lange, donkere avonden maken het inbrekers makkelijker om ongezien te werken. Het is dan extra belangrijk dat u alert bent. Tref maatregelen om het risico op inbraak te verminderen.
Wat kunt u zelf doen om het risico op een inbraak te verminderen?
• Doe de deuren op slot en de ramen dicht als u (even) weg gaat, of als u voor langere tijd op de bovenverdieping bent.
• Zorg goed voor waardevolle spullen. Zet ze uit het zicht, voorzie ze van uw postcode en huisnummer en berg kleine zaken op in een inbraakwerend kluisje.
• Berg al het materiaal in de tuin waar op geklommen kan worden (bijvoorbeeld een vuilcontainer en tuinmeubelen) op in de schuur.
• Een inbreker houdt niet van zichtbare en verlichte plaatsen. Verstop uw woning daarom niet achter bomen of schuttingen en zorg voor een goede verlichting.
• Laat geen sleutels in de deur zitten, leg ze ook niet onder een deurmat of bloempot. Plak geen afwezigheidsbriefjes op de deur. Gebruik uw voicemail of de automatische e-mailbeantwoorder niet om te laten weten dat u afwezig bent.
• Zorg dat uw woning er van buitenaf 'bewoond' uitziet, ook als u niet thuis bent en vraag uw buren een oogje in het zeil te houden.
• Mocht u toch slachtoffer worden van een woninginbraak blijf dan overal vanaf om geen sporen uit te wissen en neem contact op met de politie.


01.12.2008
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 1028 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.084 seconden geladen