weekfoto
Gemeenteberichten 13-10-2008


Veel onderwerpen in de gemeenteberichten van deze week. o.a. aandacht voor:

- Centrumplan

- Inzameling KCA

- Gratis compost

- Nieuwe afvalwebsite

- En nog veel ander nieuws
Een gezond evenwicht tussen ambities en financiële mogelijkheden
College Mill en St. Hubert presenteert Programmabegroting 2009
Met als centraal thema ’Een gezond evenwicht tussen ambities en financiële mogelijkheden’ presenteert het college van de gemeente Mill en St. Hubert de programmabegroting 2009-2012.
Deze programmabegroting sluit aan op de vastgestelde kadernota (3 juli 2008) en de uitkomsten van de mei- en septembercirculaire.
Ambitieuze projecten
De gemeente Mill en St. Hubert is ambitieus en dat is terug te zien aan de vele projecten en plannen in deze programmabegroting. Een aantal grote projecten loopt al of staat op stapel. De uitvoering vindt in ieder geval vaak plaats in de periode waarop deze begroting betrekking heeft.
De leefbaarheid vergroten in de vier kernen is het centrale doel van deze projecten:
• Door de revitalisering van bedrijventerrein Het Spoor en de herstructurering van het Van Houtterrein krijgt de werkgelegenheid incidenteel en structureel een flinke stimulans.
• De komst van een Brede School zorgt voor meer samenwerking tussen partijen in opvoeding en opvoedingsondersteuning met als doel een ononderbroken ontwikkelingslijn voor 0-18 jarigen.
• Met het Sociaal Cultureel Centrum krijgt de gemeente een bruisende en toegankelijke voorziening voor muziek, cultuur, festiviteiten, welzijns- en ouderenwerk, gemeenschaps- en verenigingsleven, lokale media en de bibliotheek.
• De centrumontwikkeling in Mill (Centrumplan Mill) zorgt voor dorpsvernieuwing op het gebied van wonen, werken, winkelen, recreatie en sociaal culturele activiteiten
• Het reconstructieprogramma Mill en St. Hubert bevat een scala aan projecten met als doel een duurzaam ingericht gebied. Dit programma resulteerde in 2008 bijvoorbeeld al in de opening van de natuurgebieden Peelkanaalzone en De Kuilen. Momenteel lopen projecten als het Duits Lijntje, Groespeel, Landbouw Ontwikkelings Gebied Graspeel en het eerder genoemde SCC, Centrumplan en Revitalisering van bedrijventerrein Het Spoor.
In gezond evenwicht
Ambitieus dus, maar zoals het thema van deze begroting, in gezond evenwicht met de financiële middelen. De financiële vertaling van deze ambities laat namelijk een zeer beperkte lastenstijging voor de burger in 2009 zien. De stijging van de OZB blijft beperkt tot de trendmatige verhoging van 2,75%. Dit betekent dat de eerder aangekondigde extra stijging van de OZB van 2,5% voor 2009 is geschrapt. De afvalheffing blijft gelijk. De Rioolheffing moet kostendekkend zijn en stijgt daarom met 4,9%.
Begrotingsoverschot naar algemene reserves
Bij een gezond evenwicht hoort ook het opbouwen van reserves voor de toekomst, de zogenaamde ‘appel voor de dorst’. Het begrotingsoverschot van 2009 voegen we daarom bewust helemaal toe aan de algemene reserves.
Dit doet de gemeente omdat:
• de kans groot is dat de algemene uitkering, die aanzienlijk steeg in 2009, in de toekomst naar beneden wordt bijgesteld;
• bij de uitvoering van grote projecten een beroep wordt gedaan op deze algemene reserves;
• de eventuele financiële tegenslagen in de toekomst opgevangen kunnen worden.
De behandeling van deze begroting staat gepland voor de raadsvergadering van 13 november 2008, aanvang 14.00 uur. U kunt het debat volgen vanaf de publieke tribune of live via de radio van de LOM.

Gemeenteraad
Door de Vier Kernen Partij zijn op 14 september 2008 schriftelijke vragen gesteld over het bestedingsvrij bedrag van het persoonsgebonden budget in het kader van de WMO. Het college heeft de vragen beantwoord.
De vragen van Vier Kernen Partij en de bijbehorende antwoorden van het college zijn te lezen op onze website: www.gemeente-mill.nl (onder gemeenteraad, schriftelijke vragen) of telefonisch op te vragen bij de griffier: Sophie de Best (sophie.de.best@gemeente-mill.nl) tel: 0485-460 314.

4 weken: gratis compost
Vanaf 11 oktober 2008 kunt u in de gemeente gedurende 4 weken gratis compost ophalen. Deze compost is alleen voor particuliere huishoudens.
Compost is een goede bodemverbeteraar. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt in tuinen, plantsoenen en moestuinen. De compost die verstrekt wordt op de milieustraat in Haps en tijdens de 4 weken in de gemeente is afkomstig van grof tuinafval. Deze compost is iets grover van structuur en voldoet aan alle kwaliteitsnormen.
Houd er rekening mee dat de compost los wordt verstrekt en neem zelf een schop mee om te kunnen laden. Per keer mag u 1 m3 (oftewel 1000 liter) meenemen. Iedereen die compost komt halen, moet een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
Gemeente
Mini-milieustraat gemeentewerf Mill, Langenboomseweg 41 in Mill
Zaterdag 18 oktober, 25 oktober en 1 november 2008 van 9.00 tot 13.00 uur
Openstelling Milieustraat Haps, Beijersbos 1 in Haps
Iedere vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
Iedere zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

Expositie in het gemeentehuis
Tot en met vrijdag 14 november kunt u in de hal en op de 1e verdieping van het gemeentehuis de expositie ’25 jaar regionale persfotografie’ bezichtigen van Ed van Alem.
De expositie bestaat uit foto’s van bijzondere of gewone momenten uit Mill en omgeving, gezien door het oog van fotograaf Ed van Alem.
Openingstijden: dagelijks van 09.00 tot 12.15 uur en op maandagavond van 16.00- 18.30 uur. Namiddag even aanbellen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nellie Hermanussen tel. 0485-460349

Informatiebijeenkomst Groespeel
Het Samenwerkingsverband Mill en St. Hubert is bezig met het opstellen van het gebiedsprogramma voor Groespeel en omstreken. Over dit gebiedsprogramma in concept is er op maandagavond 27 oktober vanaf 20.00 uur een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis.
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt uitgelegd welke visie voor het gebied Groespeel en omgeving opgesteld is en de concrete projectvoorstellen die hier uit voortgekomen zijn. De visie en projectvoorstellen richten zich met name op natuurontwikkeling, structuurversterking van de landbouw, hydrologie, landschap en recreatie.
Het gebiedsprogramma is nog in concept. Wij horen tijdens deze bijeenkomst ook graag uw mening en aanvullingen op het gebiedsprogramma.
In december 2008 wordt het gebiedsprogramma definitief gemaakt en wordt een keuze gemaakt welke projecten in 2009 uitgevoerd worden. Hierover wordt u door middel van de nieuwsbrief verder geïnformeerd.
Datum: maandag 27 oktober 2008
Locatie: hal gemeentehuis Mill, Kerkstraat 1
Tijd: 20.00 -21.30 uur
Hal open 19.45 uur

Inzameling klein chemisch afval
Binnenkort rijdt de chemokar weer door onze gemeente. Deze haalt gratis uw KCA op. De inzamelplaatsen en -tijden vindt u in onderstaand overzicht.
U kunt KCA ook aanbieden bij de milieustraat in Haps, openingstijden: vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Ook kunt u, elke derde zaterdag van de maand, gratis uw KCA naar mini-milieustraat (Langenboomseweg 41) brengen. De mini-milieustraat is iedere zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Wekkerradio en frituurvet
Bij de chemokar kunt u naast het KCA de volgende afvalstromen gratis aanbieden:
• kleine elektrische apparaten die in een boodschappentas passen. Bijvoorbeeld: elektrische tandenborstel, boormachine, wekkerradio etc. De apparaten moeten schoon zijn en vrij van batterijen.
• gebruikt frituurvet (vast of vloeibaar) en plantaardige olie. Biedt deze aan in een gesloten verpakking.
Standplaatsen
Lange Schoolstraat in Sint Hubert
woensdag 22 oktober 208 11.45 - 12.15 uur
St. Josephplein in Wilbertoord
woensdag 22 oktober 2008 13.00 - 13.30 uur
Plein Dennendijk in Langenboom
woensdag 22 oktober 2008 13:45 - 14:15 uur
Kampweg/Leeuwerikstraat in Mill
woensdag 22 oktober 2008 14.25 - 14:55 uur
Bastaardstraat/Koperwiekplein in Mill
woensdag 22 oktober 2008 15:00 - 15:30 uur
Kerkstraat in Mill
woensdag 22 oktober 2008 15:35 - 16:05 uur
Molenstraat/Irenestraat in Mill
woensdag 22 oktober 2008 16:10 - 16:40 uur
Spelregels bij aanbieden
• KCA altijd zelf overhandigen bij de medewerkers van de chemokar. Laat KCA nooit onbeheerd achter bij de standplaats!
• Biedt KCA aan in de milieubox. Uitzondering daarop zijn Tl-buizen (max. 10 stuks) en olie (max. 5 liter). Deze moeten worden aangeboden in de originele verpakking..
• Voorzie alle KCA-produkten van een deugdelijke en lekvrije verpakking.
Voor het aanbieden van klein chemisch afval geldt een verbod op brandgevaarlijke handelingen (o.a. rookverbod).

Mill Leeft!
Praat mee met dorpsgenoten over de leefbaarheid van Mill
Op dinsdagavond 11 november vanaf 19.30 uur wordt in het gemeentehuis het Dorpsontwikkelingsplan Mill gepresenteerd. In dit plan zijn alle projecten gebundeld die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van Mill, denk aan het Sociaal Cultureel Centrum, speelplekken voor kinderen, de inrichting van de openbare ruimte en een hangplek voor jongeren.
Interactief en gezellig
De avond staat niet alleen in het teken van de voortgang van de projecten maar is óók bedoeld als een interactieve én gezellige avond waar alle inwoners van Mill samen van gedachten wisselen over de leefbaarheid van hun dorp. Hans de Kuyper van het PON ( is de gespreksleider.
11 november in uw agenda
Noteer 11 november alvast in uw agenda! U wordt onder andere via De Koerier nader geïnformeerd over deze avond!

Nieuwe afvalwebsite!
Vanaf deze week is de nieuwe afvalwebsite voor inwoners in Het Land van Cuijk en Boekel in de lucht! De naam van de site is: www.afval.rmb.nl.
Op deze site vindt u allerlei informatie over afval. Zoals wat u zoal naar de milieustraat in Haps kunt brengen, wanneer deze open is, wat u gratis kunt aanbieden en wat niet. Ook kunt u via deze site een nieuw groenbak aanvragen wanneer deze stuk is of een grotere aanvragen. Verder houden we u via deze site ook op de hoogte van acties zoals de compostactie die vanaf 11 oktober lopen op de minimilieustraten.

Intensieve controles op verlichting in heel de regio Noordoost Brabant
Losse lampjes mogen ook!
Onder het motto ‘Val op! Daar kun je mee thuis komen’ zal de politie in de regio Noordoost Brabant de komende maanden intensief controleren op het juiste gebruik van fietsverlichting. Vanaf 1 november gelden er nieuwe regels voor fietsverlichting. Losse lampjes mogen vanaf dan ook zichtbaar worden gedragen, bijvoorbeeld op de kleding .
Tijdens de hele handhavingperiode zal meteen verbaliserend worden opgetreden. Voor en/of achter geen licht kost € 20. Geen reflectie op achterkant, trappers of wielen kost eveneens € 20. Goed gedrag wordt beloond. Elke gecontroleerde fietser mét goede fietsverlichting of goed zichtbaar gedragen verlichting kan een kleine attentie krijgen.
Actieperiode
Alle scholen in de regio ontvangen een lesbrief over fietsverlichting met aandacht voor de nieuwe regels en alle scholieren worden uitgenodigd mee te doen met de grote prijsvraag 'Val jij op?' In het basisonderwijs maken de leerlingen posters waarmee ze anderen duidelijk maken waarom verlichting en zichtbaarheid in het donker zo belangrijk is. In het voortgezet onderwijs bouwen leerlingen aan een ‘gepimpte fiets’ die echt opvalt en daarmee zorgt voor een betere zichtbaarheid in de donkere maanden. De winnende scholen ontvangen hun prijs uit handen van het nieuwe Brabantse VerkeersVeiligheidteam.
Beter zichtbaar zijn voor anderen
Het belangrijkste doel van de actie is dat we met zijn allen begrijpen dat als het schemerig genoeg is, het aandoen van je fietsverlichting er gewoon bij hoort. Je gebruikt je verlichting niet alleen om zelf beter te zien, maar om beter zichtbaar te zijn voor anderen. En dat is in deze tijd van het jaar, met mist, regen, beslagen autoramen en veel duisternis geen overbodige luxe.
Kortom, val op, daar kun je mee thuiskomen!

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Op 9 oktober 2008 heeft de gemeenteraad besloten tot vaststelling van de ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming planschade’. De verordening bestaat uit regels over de aanwijzing van een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt over planschadeverzoeken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening.
Deze verordening treedt in werking op 23 oktober 2008. De tekst van de verordening ligt, met ingang van 17 oktober 2008, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Het indienen van een inspraakreactie of een bezwaarschrift tegen dit besluit is niet mogelijk.

Nieuwe procedure slootonderhoud
De positieve ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilot slootonderhoud (2003 – 2007) hebben geresulteerd in een nieuwe procedure slootonderhoud.
Het waren voornamelijk de agrariërs die ontevreden waren over het slootonderhoud vóór 2003. Door het onderhoud van toen verlandden de sloten en was er een afname van het waterafvoerend vermogen. Hierdoor nam het struikgewas en onkruid toe. Dit had gevolgen voor de aanliggende percelen van agrariërs.
In overleg met de boeren werd daarom in 2003 besloten dat de gemeente de sloten als proef ging maaien en het maaisel op de aanliggende percelen ging neerleggen. Dit maaisel werd dan door de agrariër afgevoerd.
Pilot 2003-2007 succesvol
Dit slootonderhoud van de afgelopen jaren is succesvol gebleken. De sloten verlandden niet er was weinig ongewenste begroeiing en de kosten voor onderhoud werden verdeeld. Een succesvolle proef dus, die inmiddels is uitgewerkt in de nieuwe procedure slootonderhoud.
Wat houdt de nieuwe procedure in?
• onderhoud vindt plaats op alle bermsloten, inclusief schouwsloten, die van belang zijn voor de waterafvoer binnen de gemeente. Schouwsloten moeten voor 15 november geveegd zijn;
• het slootmaaisel wordt aangeboden op het aanliggende perceel. De eigenaar van het perceel dient vervolgens zelf het maaisel te verwijderen;
• het betreft hier percelen van zowel agrariërs als burgers, van welke het perceel aan een sloot grenst;
• de sloten worden jaarlijks door de gemeente geveegd;
• zwerfafval wordt zowel voor als na het vegen door de gemeente verwijderd. Mocht er na deze ronde nog zwerfafval aanwezig zijn, dan kan men dit uiteraard, via onderstaand telefoonnummer, aan de gemeente doorgeven, waarna dit kosteloos zal worden opgeruimd en afgevoerd;
• indien nodig zal ongewenste vegetatie, zoals riet en braam, tijdens het groeiseizoen een extra keer worden geklepeld;
• wanneer het slootmaaisel niet op een aanliggend perceel kan worden gedeponeerd, kan dit vanaf 2009, jaarlijks tot 1 september bij de gemeente kenbaar worden gemaakt op onderstaand telefoonnummer.
Volgens de huidige planning gaan de werkzaamheden medio oktober van start.
In verband met de opdrachtverstrekking aan onze aannemer graag uw vragen of opmerkingen uiterlijk binnen een week na deze publicatie ( tot 22 oktober) aan de gemeente doorgeven via het telefoonnummer van de gemeentewerf 0485-45 19 87.

13.10.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1175 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.08 seconden geladen