weekfoto
Gemeenteberichten 11-06-2008


In de gemeenteberichten van deze week o.a. aandacht voor:

- Zorg voor jeugd

- Sneltoetscriteria welstand

- Verruiming openingstijden burgerzaken

- Herziening APV

- Werk in uitvoering

Zorg voor Jeugd gaat 16 juni van start
Met ingang van 16 juni gaat in de gemeente Mill en St. Hubert het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd van start. Met het signaleringssysteem worden problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar vroegtijdig gesignaleerd en geregistreerd.
In de jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen. Dat vergt een optimale samenwerking, coördinatie, uitwisseling van informatie en afstemming. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms weten instellingen van elkaar niet dat ze betrokken zijn bij een jeugdige, waardoor ze langs elkaar heen werken. Het signaleringssysteem moet ervoor zorgen dat de afstemming tussen instellingen beter verloopt. Zodat een jeugdige die hulp nodig heeft, niet tussen wal en schip valt.
Geen inhoudelijke informatie
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd zorgt ervoor dat:
• mogelijke risico’s bij kinderen met problemen vroegtijdig worden gesignaleerd;
• alle instellingen weten wie betrokken is bij een jeugdige
• informatie tussen hulpverleners direct en snel wordt uitgewisseld
• het meteen duidelijk is wie de eerste verantwoordelijke is om de zorg te coördineren.
In het systeem wordt geen inhoudelijke informatie over een jeugdige vastgelegd. Het is duidelijk geen elektronisch dossier.
Berokken organisaties
Alle organisaties die hulp verlenen aan jeugdigen of professioneel betrokken zijn bij jeugdigen doen in principe mee aan Zorg voor Jeugd.
Het signaleringssysteem wordt op 16 juni aanstaande in vrijwel heel Noord-Brabant ingevoerd.
Het systeem wordt later aangesloten op de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR), zodat signalen ook over de grenzen van de provincie heen kunnen worden uitgewisseld.
Kijk voor meer informatie over Zorg voor Jeugd op: www.zorgvoorjeugd.nu.

Vergaderingen in het gemeentehuis
Op donderdag 19 juni 2008 vergadert de commissie Grondgebiedzaken om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Bij de aanvang van de vergadering kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat zij de raadscommissie kunnen toespreken over een onderwerp, dat behoort tot het aandachtsgebied van de commissie. Het onderwerp hoeft dus niet op de agenda te staan. Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Sophie de Best.
Agenda:
1. Opening en inspreekmogelijkheid publiek
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Vaststelling verslag 15 mei 2008 en naar aanleiding van
5. Presentatie gebiedsproces en het gemeentelijke waterplan
6. Voorstellen van het college voor behandeling in de raad
Raadsagendapunt 9: Voorbereidingsbesluit Golfbaan Princepeel
Raadsagendapunt 10: Jaarverslag 2007 en begroting 2009 RMB
7. Sluiting
de voorzitter van de commissie,
J.A.R. Kelleter

Vergaderingen in het gemeentehuis
Op dinsdag 17 juni 2008 vergadert de commissie Samenlevingszaken en Bestuur om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Bij de aanvang van de vergadering kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat zij de raadscommissie kunnen toespreken over een onderwerp, dat behoort tot het aandachtsgebied van de commissie. Het onderwerp hoeft dus niet op de agenda te staan. Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Sophie de Best.
AGENDA:
1. Opening en inspreekmogelijkheid publiek
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Vaststelling Verslag 13 mei 2008 en naar aanleiding van
5. Voorstellen van het college voor behandeling in de raad:
Raadsagendapunt 6: Jaarrekening 2007
Raadsagendapunt 7: 1e bestuursrapportage 2008
Raadsagendapunt 8: Invoering Wmo/Wwb-burgerparticipatie
6. Sluiting
de voorzitter van de commissie,
A.D.M. de Maeyer

Burgerzaken verruimt openingstijden
Als experiment is tot en met 14 juli de afdeling burgerzaken op de maandagavond geopend van 16.00 tot 19.30 uur. Deze verruimde openingstijd is een extra service voor onze inwoners.
Langer open
De praktijk laat zien dat de huidige openingstijd tot 18.30 voor veel mensen niet haalbaar is vanwege hun werk. Daarom is de afdeling burgerzaken als proef een aantal weken een uur langer open. Na de bouwvakvakantie wordt bekeken of de openingstijd blijvend naar 19.30 uur gaat.
Tijdens de bouwvak (21 juli tot en met 8 augustus) is de afdeling burgerzaken niet in de avond open. Natuurlijk kunt u wel elke werkdag terecht van 09.00- tot 12.15 uur.

Expositie in het gemeentehuis
Rob Bouw
Van 14 mei tot 28 juni kunt u in de hal en op de 1e verdieping van het gemeentehuis een expositie bezichtigen van beeldend kunstenaar en schilder Rob Bouw uit Mill
Kijk voor meer info op www.robbouw.nl
Openingstijden expositie: ma t/m vrijdag van 09.00 tot 12.15 uur en op maandagavond van 16.00- 18.30
Namiddag: even aanbellen bij de entree(muv vrijdag)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nellie Hermanussen, tel. 0485-460349 of via nellie.hermanussen@gemeente-mill.nl

Programmarekening 2007
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en St. Hubert maken bekend dat vanaf heden op het gemeentesecretariaat voor iedereen ter inzage zijn neergelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar zijn:
• de programmarekening over het jaar 2007 van de gemeente Mill en St. Hubert
• de bij programmarekening behorende accountantsverklaring en rapport van bevindingen.

Niet langer dan 3 dagen parkeren voor uw caravan, kampeerwagen etc.
De vakantieperiode staat weer voor de deur. Veel mensen trekken er op uit met hun caravan, camper of vouwwagen. Voor het parkeren op de weg van deze voertuigen gelden een aantal regels. Deze regels gaan onnodig beslag op de beschikbare parkeerruimte tegen en zorgen ervoor dat het straatbeeld overzichtelijk blijft.
• Plaats uw caravan wanneer mogelijk op uw eigen terrein.
• Wanneer u hiervoor geen mogelijkheden heeft, mag uw caravan, camper of vouwwagen maximaal drie dagen op de openbare weg staan. Op deze manier wordt langdurig stallen voorkomen.
Dit verbod is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente. Het verbod is van toepassing ongeacht of het voertuig binnen de betreffende periode is verplaatst. Deze regels gelden overigens ook voor aanhangwagens, woonwagens, magazijnwagens, etc.

Eerste herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening 2007
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en St. Hubert maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 mei 2008 heeft besloten, tot de vaststelling van de eerste herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening 2007. In deze herziening is het kamperen buiten kampeerterreinen geregeld. Ook de regels met betrekking tot het overnachten op of aan de weg, waarbij geen sprake is van recreatief nachtverblijf, zijn in deze herziening opgenomen. Door een wijziging in de Opiumwet is artikel 2.4.1 (betreden gesloten woning of lokaal) aangepast. In artikel 5.3.5 (beschadigen van waterstaatswerken) en artikel 5.4.2 (beperking verkeer in natuurgebieden) is een kleine, tekstuele aanpassing doorgevoerd. De herziening treedt in werking op 16 juni 2008. De tekst van de herziening ligt, met ingang van 12 juni 2008, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, ter inzage bij de balie van de afdeling Bestuur en Veiligheid. Het indienen van een inspraakreactie of een bezwaarschrift tegen dit besluit is niet mogelijk.

Vaststelling ‘sneltoetscriteria welstand’
De gemeenteraad van Mill en St. Hubert heeft op 29 mei 2008 het nieuwe model voor de ‘sneltoetscriteria welstand’ vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van het huidige model voor de ‘sneltoetscriteria welstand’. De op 29 mei 2008 vastgestelde ‘sneltoetscriteria welstand’ vervangen dus de huidige ‘sneltoetscriteria welstand’.
De reden hiervan is dat de gemeente meer bouwplannen met behulp van de ‘sneltoetscriteria welstand’ zelfstandig en sneller wil kunnen afhandelen. Het zijn welstandscriteria die gemaakt zijn voor een aantal standaardbouwwerken. De gemeente toetst de bouwplannen of ze voldoen aan redelijke eisen van welstand. Is dat niet het geval, dan legt de gemeente deze bouwplannen alsnog voor advies voor aan de welstandscommissie.
Het nieuwe model ‘sneltoetscriteria welstand’ treedt in werking drie dagen na publicatie van het vaststellingsbesluit in het weekblad De Koerier. Op dat tijdstip vervallen de huidige ‘sneltoetscriteria welstand’. De nieuwe sneltoetscriteria welstand liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Werk in uitvoering
In september 2008 wordt gestart met de reconstructie van de Udensedijk en de Koestraat in Mill. Voorafgaand aan deze werkzaamheden worden in deze straten en enkele aansluitende wegen een aantal kabels en leidingen van Nutsbedrijven verlegd.
Inmiddels hebben de Nutsbedrijven Brabant Water, Obragas en Essent hun werkzaamheden ingepland. Vanaf week 25 starten ze met de verleggingen. Van de Nutsbedrijven zelf ontvangen de aanwonenden enkele dagen voor de uitvoering, informatie over de tijdsduur en de overlast. Vermoedelijk zijn alle kabel- en leidingwerkzaamheden voor de bouwvakantie van 2008 gereed.
Contactpersonen
Het verleggen van de kabels en leidingen wordt gecoördineerd door Brabant Water, contactpersoon is de heer Verboord: 073 – 6838823.
RAinfra begeleidt namens de gemeente de werkzaamheden. Heeft u problemen met de bereikbaarheid van uw pand dan kunt u contact opnemen met de heer F. Kloor van RAinfra: 06 – 10644066.

Wijziging aanvangstijd vergaderingen
De gemeenteraad heeft besloten dat in verband met het EK-voetbal de commissie- en raadsvergaderingen niet om 20.00 uur beginnen maar om 19.00 uur;
Commissievergadering Samenlevingszaken en Bestuur van 17 juni aanvang: 19.00 uur
Commissievergadering Grondgebiedzaken van 19 juni aanvang: 19.00 uur
Raadsvergadering 26 juni aanvang: 19:00 uur11.06.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1261 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.07 seconden geladen