weekfoto
Gemeenteberichten van 07-04-2008


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor:

- Vervallen vergadering grondzaken

- COVM Volkel

- Dag van het brabantse platteland

- Gevonden voorwerpen

- Nieuwe natuur

- Vacatures
Commissie Grondgebiedzaken april vervalt.
Vanwege het ontbreken van voldoende agendapunten gaat de commissievergadering Grondgebiedzaken van 10 april 2008 niet door. De eerstvolgende vergadering van deze commissie is donderdag 15 mei 2008.

Openbare vergadering COVM Volkel
De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Volkel vergadert op woensdag,
16 april 2008 om 20.00 uur in het Gemeentehuis (raadzaal), Stadhuisplein 1 te Veghel.
De vergaderingen van de COVM zijn openbaar en de zaal is vanaf 19.45 uur geopend.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen/uitgegane stukken
4. Verslag plenaire vergadering dd. 14 november 2007
5. Klachtenoverzichten
6. Geluidbelasting rondom de Vliegbasis Volkel voor het jaar 2006 (NLR)
7. MER-voortgang
8. Rondvraag
9. Sluiting
De vergaderstukken liggen met ingang van 7 april 2008 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeenten Cuijk, Uden, Landerd, Mill & St. Hubert, Boekel en Veghel.
De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Volkel bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en VROM, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Staatssecretaris van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

Dag van het Brabantse Platteland op zaterdag 19 april
Veel mooie plekjes met een bijzonder verhaal
Er gebeurt meer dan je ziet op het Brabantse platteland. Daarom houdt de Provincie Noord-Brabant de ‘Dag van het Brabantse Platteland’ op zaterdag 19 april. Met meer dan vijftig, gratis excursies. Ervaar het Brabantse platteland te voet, op de fiets, per bus, per huifkar of met de kano. Ontdek zo slingerende beekjes, forten die in oude glorie hersteld zijn, kleine winkeltjes met streekproducten of een bijzondere bed- en breakfast.
Het Brabantse platteland krijgt een opknapbeurt. Boeren, natuurorganisaties, recreatieondernemers, gemeenten en waterschappen werken actief samen aan een sterk en mooi platteland, onder regie van de Provincie. Door samen op te trekken wordt veel meer bereikt. Zoals een gezonde landbouw met ruimte voor de natuur en een mooi landschap. Maar ook komt er meer ruimte voor water en natuurlijke beken. Verder komen er steeds meer recreatiemogelijkheden en werken de verschillende partijen aan de leefbaarheid in kleine dorpen. De inspanningen zijn nu al zichtbaar: beken kronkelen weer, er ontstaat nieuwe natuur, oude stallen zijn en worden gesloopt en nieuwe bedrijven weer gestart. Ook de dorpshuizen krijgen een impuls.
Gevarieerd aanbod
Onder het motto ‘Er gebeurt meer dan je ziet’ laat de Provincie graag zien wát er allemaal gebeurt en leeft op het Brabantse platteland. De eerste editie vorig jaar, toen nog ‘Dag van de Reconstructie’, was met ruim 2.000 deelnemers een groot succes. Dit jaar is het excursieaanbod nog gevarieerder. Naast bus- en wandeltochten zijn er ook diverse kanotochten en fietsroutes uitgestippeld.
Meer informatie
Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.brabant.nl/excursiesplatteland . Daar leest u het complete overzicht van alle excursies tijdens de Dag van het Brabantse Platteland.

Gevonden en verloren voorwerpen bij Stichting Actief
Stichting Actief heeft vanaf 1 januari het beheer en de registratie van gevonden en verloren voorwerpen in het Land van Cuijk overgenomen van de politie. De medewerkers zijn inmiddels vertrouwd geraakt met deze nieuwe dienstverlening en ook het publiek weet steeds beter de weg te vinden naar de balies “gevonden en verloren” in de kringloopwinkels aan de Elzenstraat in Boxmeer en de Molenstraat in Cuijk.
Tot nu toe is er 115 keer aangifte gedaan van een verloren voorwerp en zijn er 54 gevonden voorwerpen binnengekomen, waaronder 28 fietsen. Opvallend is dat er maar 10 keer aangifte gedaan is van een kwijtgeraakte fiets. Er is 21 keer aangifte gedaan van een kwijtgeraakte portemonnee en helaas is er maar 1 daarvan binnengebracht aan onze balie. Stichting Actief roept daarom iedereen op om gevonden portemonnees in te leveren, zodat ze de verliezer blij kunnen maken met zijn of haar hervonden eigendom. Iedereen die een keer zijn portemonnee met een verzameling pasjes en andere documenten is kwijtgeraakt, weet hoe vervelend dit is en (door de goedheid van de eerlijke vinder,) hoe groot de opluchting bij het terugkrijgen ervan kan zijn.
Ook andere voorwerpen kunt u altijd bij Stichting Actief inleveren. Voor de vinder is het een kleine moeite, voor de eigenaar een groot plezier. Het is natuurlijk ook mogelijk een gevonden voorwerp thuis te bewaren. De vinder kan met een telefoontje Stichting Actief daarvan in kennis stellen. Ook dan kan de Stichting verliezer en eigendom aan elkaar koppelen, maar is het voorwerp na bepaalde tijd van de vinder.
Voor het verlies van uw rijbewijs, ID-kaart of paspoort moet u nog steeds bij de politie zijn. Stichting Actief neemt deze gevonden documenten niet in en registreert ook niet het verlies van een van deze legitimatiebewijzen.
De inwoners van de gemeente Mill en St. Hubert die niet in de gelegenheid zijn een reis naar Cuijk of Boxmeer te maken kunnen altijd een gevonden voorwerp inleveren in het gemeentehuis.

Nieuwe natuur voor recreatieve doelen
Project Peelkanaal als ecologische verbindingszone klaar
Het project Peelkanaal is na twee jaar graven en bouwen klaar. Vanaf 18 april is er over een lengte van circa acht kilometer langs het Peelkanaal en langs de Raam bij Wanroij nieuwe natuur te bewonderen vanaf een nieuw aangelegd fietspad. In totaal heeft 47 hectare gebied een gewijzigde of verbeterde functie gekregen door dit project. “Het is echt een wereld van verschil”, zegt Rudi Schleedoorn, teamleider Groenvoorziening van de gemeente Sint Anthonis.
De eerste plannen rolden eind 2004 van de vergadertafel. Vanaf 2006 startten de voorbereidende werkzaamheden en begon het echt te lopen. In totaal zijn er 16 poelen aangelegd, 20 oeveraanpassingen gerealiseerd en is circa 6 kilometer fietspad tot stand gekomen. Over het Peelkanaal, vlakbij Landhorst, is een brug voor voetgangers aangebracht en over de Raam in Wanroij, tussen de Hapseweg en de Verlorenhoek is een brug voor voetgangers en fietsers gerealiseerd. Daarnaast is een gedeelte van de voormalige tankwal aan de Deurneseweg hersteld met grond afkomstig uit de ontgraven poelen en oeveraanpassingen. In totaal is 1750 meter tankwal aangelegd.
Das en kamsalamander
Op diverse plaatsen is bosplantsoen aangelegd. Dit moet ervoor zorgen dat verschillende dieren zich beter thuis voelen in het gebied, bijvoorbeeld de das. Bermen zijn afgewerkt en ingezaaid en op een aantal plekken is een bloemrijk kruidenmengsel gezaaid. Op verschillende locaties staan informatieborden over het Peelkanaal. Er wordt iets verteld over de cultuurhistorie van het gebied en over de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de aanleg van poelen. Deze poelen zullen een thuis gaan vormen voor bijvoorbeeld de kamsalamander en de groene kikker. Maar ook dagvlinders, libellen, ruigte- en struweelvogels profiteren van de nieuw aangelegde natuur.
Fietssluizen en borden
Er zijn banken en stallingsrekken voor fietsen geplaatst en het aangelegde fietspad is voorzien van fietssluizen en verkeersborden op plaatsen waar dat noodzakelijk is. De aansluiting op het landelijke netwerk van fietspaden zal een positieve uitwerking hebben op het aantal recreanten in het gebied. En daar kunnen lokale ondernemers van profiteren.
Samenwerking
Het project kon worden gerealiseerd met behulp van financiële steun van de Europese Unie via Ceres, Europees economisch stimuleringsprogramma Regio Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Sint Anthonis. Bij de planvorming is er ook samengewerkt met bosgroep Zuid Nederland, Waterschap Aa en Maas, Brabants Landschap en het Staatsbosbeheer. Het project Peelkanaal is een reconstructieproject. Reconstructie betekent herinrichting van het buitengebied op gebied van landbouw, natuur, recreatie, water en leefbaarheid.

Vacatures
Bij de gemeente Mill en St.Hubert werk je met veel eigen verantwoordelijkheid in een gemoedelijke sfeer. Die sfeer kenmerkt zich door collegialiteit, betrokkenheid en ambitie!
Er staan geweldige projecten op stapel. Deze gemeente heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en biedt prima ontwikkelingsmogelijkheden.
Binnen de afdeling Ruimtelijk beheer hebben we twee vacatures. De afdeling heeft de zorg voor de inrichting en beheer van openbare ruimten; het aanleggen en onderhouden van de wegen, riolering, openbaar groen. Daarnaast valt de buitendienst onder deze afdeling.
Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste nieuwe collega’s:

Beleidsmedewerker openbaar groen en speelplaatsen
voor 16 uur per week (16/36)
(bruto maandsalaris minimaal € 1005,-- / maximaal € 1.487,-- bij 16 uur p.w.)
Werkvoorbereider civiele techniek.
voor 36 uur per week (36/36)
(bruto maandsalaris minimaal € 2034,-- / maximaal met arbeidsmarkttoeslag € 3.258,--)
Informatie
Kijk voor uitgebreide informatie over deze functies op de website van de gemeente Mill en St. Hubert: www.gemeente-mill.nl of op www.werkenbijdegemeentemill.nl .
Daar vind je nog veel meer informatie over onze gemeente.
Inlichtingen worden ook graag verstrekt door het afdelingshoofd Ruimtelijk beheer, Anneke Heermans, telefoon: (0485) 46 03 07.
Solliciteren
Schriftelijke sollicitaties kunnen tot uiterlijk 20 april 2008 gestuurd worden aan
gemeente Mill en St. Hubert, t.a.v. Personeelszaken, postbus 39,
5450 AA Mill of per e-mail aan: info@gemeente-mill.nl.
Vermeld daarbij “vac. openbaar groen” of “vac. werkvoorbereider”.

08.04.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1252 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.067 seconden geladen