weekfoto
Gemeenteberichten 25-03-2008


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor o.a.:

- Dag van het Brabantse platteland

- Monumenten

- Gratis compost

- Samenwerking gemeenten

- Volop economische kansen

- Gesloten verklaring wegen

Zaterdag 19 april Dag van het Brabantse Platteland
‘Er gebeurt meer dan je ziet!’
Proef, bekijk en beleef het platteland op zaterdag 19 april tijdens de Dag van het Brabantse Platteland. Onder het motto ‘Er gebeurt meer dan je ziet!’ kunt u een bezoek brengen aan allerlei ondernemers en projecten op het platteland. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Het platteland krijgt een grote opknapbeurt. Er wordt gewerkt aan een mooi landschap, een gezonde landbouw, ruimte voor natuur en water en mogelijkheden voor recreatie. Ervaar het zaterdag 19 april zelf per bus, fiets of te voet. Net wat uw voorkeur heeft. Er zijn tal van activiteiten om gratis aan deel te nemen. Op www.brabant.nl/excursiesplatteland vindt u binnenkort alle activiteiten rond de Dag van het Brabantse Platteland, zoals de opening door Commissaris van de Koningin, mevrouw Maij-Weggen. Voor enkele van deze activiteiten is het wenselijk dat u zich vooraf aanmeld. Dat kan op deze site vanaf 25 maart.
Reconstructie, een megaproject
Veel kleine, lokale projecten vormen samen het megaproject, genaamd reconstructie. Het bestaat uit veel kleine projecten met lokale initiatiefnemers. Een belangrijk uitgangspunt voor de reconstructie is dat de verbeteringen van de kwaliteit van natuur, landschap en milieu samengaan met verbeteringen op sociaal en economisch vlak. Dit betekent werken aan leefbaarheid van dorpen en kernen op het platteland. De reconstructie staat voor een prettiger leefklimaat, een mooier landschap en een duurzamer en veiliger Nederland.

Monumenten
De leden van de gemeentelijke monumentencommissie komen bijeen in een openbare vergadering op maandag 31 maart 2008 om 14.00 uur in het gemeentehuis.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag d.d. 17 december 2007
4. Vergaderschema 2008 vaststellen
5. Open Monumentendag
6. Molen ‘De Korenbloem’
7. Rondvraag
8. Sluiting

4 weken: gratis compost
Vanaf 29 maart 2008 kunt u in de gemeente gedurende 4 weken gratis compost ophalen. Deze compost is alleen voor particuliere huishoudens.
Compost is een goede bodemverbeteraar. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt in tuinen, plantsoenen en moestuinen. De compost die verstrekt wordt op de milieustraat in Haps en tijdens de 4 weken in de gemeente is afkomstig van grof tuinafval. Deze compost is iets grover van structuur en voldoet aan alle kwaliteitsnormen.
Houd er rekening mee dat de compost los wordt verstrekt en neem zelf een schop mee om te kunnen laden. Per keer mag u 1 m3 (oftewel 1000 liter) meenemen. Iedereen die compost komt halen, moet een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
Gemeente
Minimilieustraat gemeentewerf Mill, Langenboomseweg 41 in Mill
Zaterdag 29 maart, 5 april, 12 april en 19 april 2008 van 9.00 tot 13.00 uur
Openstelling Milieustraat Haps, Beijersbos 1 in Haps
Iedere vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
Iedere zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

Samenwerking WOZ en belasting
De gemeenten Cuijk en Mill en St. Hubert gaan per 1 januari 2009 intensief samenwerken op het gebied van de Wet onroerende zaken (WOZ) en lokale belastingen. Die intentie hebben de colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten onlangs uitgesproken. In een nog op te stellen overeenkomst wordt afgesproken dat de gemeente Cuijk de taken van Mill en St. Hubert voor WOZ, de Onroerende zaakbelasting (OZB) en mogelijk ook voor de andere belastingtaken tegen een kostendekkend tarief uit zal gaan voeren.
Voordelen
De samenwerking biedt de inwoners meerdere voordelen. De dienstverlening verbetert, de kosten dalen, er kan doelmatiger worden gewerkt en de risico’s in de bedrijfsvoering worden verder beperkt. Bovendien levert de samenwerking een schat aan informatie en ervaring op die goed van pas komt in het traject dat moet leiden tot een samenwerking op belastinggebied tussen alle vijf de gemeenten in het Land van Cuijk (vanaf 2010). Deze geplande regiobrede samenwerking op belastinggebied is erg complex. Door eerst een samenwerking te starten tussen de gemeenten Cuijk en Mill en St. Hubert kunnen eventuele (technische) valkuilen en andere risico’s vooraf in kaart worden gebracht en verholpen.
Uitvoering
De gemeenten Cuijk en Mill en St. Hubert blijven elk voor zich verantwoordelijk voor en bevoegd tot het vaststellen van het financieel- en tarievenbeleid. De samenwerking heeft alleen betrekking op de uitvoeringstaken. U als inwoner kunt gewoon naar het loket van belastingen in uw eigen gemeente blijven komen. De voorbereidingen voor de samenwerking per 1 januari 2009 zijn gestart en ook betreffende samenwerkingsovereenkomst is in voorbereiding.

Volop economische kansen voor Mill en St. Hubert
Gemeente en bedrijven slaan handen ineen
Bedrijfsleven en gemeente gaan in Mill en St. Hubert samenwerken om de economische kansen van de gemeente te benutten. Hierover hebben zij concrete afspraken gemaakt tijdens een aantal bijeenkomsten waarin de resultaten van een economische SWOT-analyse van de gemeente zijn besproken. In deze analyse staan de economische kansen en bedreigingen voor de gemeente Mill en St. Hubert.
De SWOT-analyse voor Mill en St. Hubert is uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Brabant. Hierbij hebben de opvattingen en signalen van de lokale bedrijven een belangrijke rol gespeeld. Vanuit de ondernemerspraktijk zijn de sterkten en zwakten op economisch gebied in kaart gebracht. De SWOT-analyse van Mill en St. Hubert complementeert tevens de economische analyse voor het gehele Land van Cuijk.
Het bedrijfsleven en de gemeente hebben de resultaten van de analyse in enkele workshops besproken. Hier zijn vijf thema’s uit voortgekomen waarmee beiden aan de slag gaan en die volgens hen een impuls kunnen geven aan de lokale economie en het economische klimaat.
Vijf thema’s
Een belangrijk thema is de wens om het lokale bedrijfsleven voldoende ontwikkelingskansen te bieden binnen de gemeentegrenzen. Hierbij kan revitalisering van bedrijventerrein ’t Spoor uitkomst bieden. Een tweede thema is de ambitie van de gemeente en ondernemers om de toeristisch-recreatieve potenties verder te ontwikkelen. Voorts krijgt de ontwikkeling van het centrumplan Mill prioriteit en moet de realisatie van een Economisch platform de communicatie tussen gemeente en bedrijfsleven gaan verbeteren. Tenslotte gaat de gemeente aan de slag met een ondernemersgerichtere dienstverlening waarbij de bedrijfscontactfunctionaris meer tijd krijgt voor het contact met de ondernemers.
Belangrijke stappen zijn gezet
Het rapport is volgens Frans de Groot, voorzitter van de Industriële Kring afdeling Mill, “een goed stuk waarmee we de toekomst in kunnen gaan. Uiteindelijk hebben de bijeenkomsten er voor gezorgd dat de ondernemers zich hebben verenigd in een koepel waarmee we een goede gesprekspartner voor de gemeente zijn.” De zeven ondernemersverenigingen hebben namelijk besloten nauwer te gaan samenwerken in een overkoepelend orgaan. Dat maakt het mogelijk om een eenduidige ondernemersvisie te vormen op actuele beleidsthema’s over de kerkdorpgrenzen heen. Het is de bedoeling dat deze koepelorganisatie samen met de gemeente zitting neemt in een op te richten Economisch Platform. In dit platform kunnen ondernemers hun visie afgeven aan de overheid, kan de gemeente nieuwe initiatieven bespreken en ondernemers informeren over lopende zaken.
Voortvarend aan de slag
Inmiddels zijn er voor diverse gemeenten SWOT-analyses gemaakt maar in Mill en St. Hubert is hieraan ook meteen een concreet actieprogramma gekoppeld waarmee de partijen aan de slag kunnen gaan. In een van de workshops hebben ondernemers en gemeente een brainstormsessie gehouden over het opstellen van dit actieprogramma. Het eerder genoemde Economisch Platform kan de acties prioriteren, verder uitwerken en de taken verdelen tussen de gemeente, de koepelorganisatie van de ondernemersverenigingen en de verschillende ondernemers(verenigingen).
De basis is nu gelegd
Burgemeester J. Verheijen en wethouder C. van Genugten ontvingen de eerste exemplaren van het rapport uit handen van regiomanager Chris de Kok van de Kamer van Koophandel Brabant namens het bedrijfsleven van Mill en St. Hubert. ”De SWOT-analyse dwong alle partijen om eens goed na te denken over de economische toekomst van Mill en St Hubert”, aldus De Kok. “De basis is nu gelegd.” De Kok was erg te spreken over de goede sfeer en de bereidheid tot samenwerking bij alle partijen. Burgemeester J. Verheijen beaamt dit: “Samenwerking vergroot kansen en mogelijkheden. We hebben zeer veel waardering voor de Kamer van Koophandel die dit proces van samenwerking heeft gefaciliteerd. Door de vertaalslag lokaal in een actieprogramma zijn het niet alleen mooie woorden maar wordt ook de horizon ingekleurd door concrete daden. Ik heb er dan ook veel vertrouwen in dat de koepel van ondernemersverenigingen succesvol zal zijn in Mill en Sint Hubert.”

Instellen gesloten verklaring (afsluiting weg) voor gemotoriseerd verkeer
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Mill en St.Hubert zijn van plan een verkeersbesluit te nemen voor het instellen van een gesloten verklaring voor gemotoriseerd verkeer voor de gehele Heideweg en twee zandpaden die uitkomen op de Graafseweg.
Hiervoor is gekozen om een zo groot mogelijke belevingswaarde, rust in de gebieden en hoge biodiversiteit te creeren.
Hierdoor wordt het onmogelijk voor gemotoriseerd verkeer om deze wegen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze geschikt en bedoeld zijn en wordt de overlast op deze wegen geminimaliseerd.
Belanghebbende kunnen tot vier weken na dagtekening van deze bekendmaking in hun zienswijzen en bedenkingen kenbaar te maken bij het college van Burgemeester en Wethouders.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Jos Ceelen, 0485-460331. De situatietekening ligt op werkdagen van 09.00 uur tot 12.15 uur op de afdeling Ruimtelijk Beheer ter inzage.25.03.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1175 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.082 seconden geladen