weekfoto
Gemeenteberichten 07-01-2007


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor o.a.:

- Exploitatie paviljoen de kuilen

- Vergaderingen

- Bevolkingsonderzoek borstkanker

- Inzameling KCA

- Diverse andere onderwerpen
Exploitatie paviljoen de Kuilen
Het gemeentebestuur is op zoek naar kandidaten voor de exploitatie van een nieuw te realiseren paviljoen aan het in aanleg zijnde recreatiestrand van het gebied De kuilen in combinatie met het beheer en dagelijks onderhoud van de openbare ruimte van het recreatieve gedeelte. Dit voor de periode 1 mei 2008 tot 1 mei 2013.
Indien uw belangstelling hiervoor gewekt is wordt u verzocht om voor maandag 21 januari 2008 een plan van aanpak in te dienen dat gebaseerd is op de uitgangspunten van de volgende twee documenten:
• Beheerovereenkomst;
• Beheer en onderhoudsvoorschriften openbare ruimte.
Deze beide documenten zijn te downloaden vanaf de gemeentelijke website onder de rubriek “Laatste nieuws” / Beheer De Kuilen.
Het plan van aanpak dient voorzien te zijn van een financiële paragraaf.
Indien u belangstelling heeft en niet beschikt over een internettoegang kunt u door te bellen met Gerrit Hasperhoven van de afdeling Ruimtelijk Beheer ( elke maandag en dinsdag bereikbaar onder nummer 0485-476613) uw belangstelling kenbaar maken. De documenten worden dan per post toegestuurd.
Na de datum van 21 januari zal een selectie plaats vinden op basis van het ingediende plan van aanpak.

Vergaderingen in het gemeentehuis
Op donderdag 17 januari 2008 vergadert de commissie Grondgebiedzaken om 20.00 in de raadzaal van het gemeentehuis.
Bij de aanvang van de vergadering kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat zij de raadscommissie kunnen toespreken over een onderwerp, dat behoort tot het aandachtsgebied van de commissie. Het onderwerp hoeft dus niet op de agenda te staan. Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf.
Agenda:
1. Opening en inspreekmogelijkheid publiek
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Vaststelling verslag 29 november 2007 en naar aanleiding van
5. Voorstel van het college ter kennisname en bespreking in de commissie
De notitie met de gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma ""Duits lijntje''
6. Voorstellen van het college voor behandeling in de raad
Raadsagendapunt 9: Voorstel te besluiten tot het verhogen van de kavelprijs voor woningbouw in de vrije sector in Mill-zuid
Raadsagendapunt 10: Vraag tot het uitbrengen van wensen en/of bedenkingen bij het voorgenomen besluit tot verkoop van grond aan G. van Krijl, Dennendijk 5 te Langenboom
Raadsagendapunt 11: Vraag tot het uitbrengen van wensen en/of bedenkingen bij het voorgenomen besluit tot verkoop van grond aan de familie De Vries, Genieweg 5 te Mill
7. Sluiting
de voorzitter van de commissie, J.A.R. Kelleter

Op dinsdag 15 januari 2008 vergadert de commissie Samenlevingszaken en Bestuur om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Bij de aanvang van de vergadering kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat zij de raadscommissie kunnen toespreken over een onderwerp, dat behoort tot het aandachtsgebied van de commissie. Het onderwerp hoeft dus niet op de agenda te staan. Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf.
AGENDA:
1. Opening en inspreekmogelijkheid publiek
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Vaststelling Verslag 27 november 2007 en naar aanleiding van
5. Voorstellen van het college voor behandeling in de raad
Raadsagendapunt 6: Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2007 van de gemeente Mill en St. Hubert
Raadsagendapunt 7: Vaststelling van de nota 'Samen werken aan gezondheid in Mill en St. Hubert 2008-2011"
Raadsagendapunt 8: Advies aan het Commissariaat voor de Media over toewijzing van zendtijd voor de Stichting Lokale Omroep Mill
6. Sluiting
de voorzitter van de commissie, A.D.M. de Maeyer

Bevolkingsonderzoek borstkanker
Op 9 januari 2008 gaat het bevolkingsonderzoek borstkanker in de gemeente Mill en Sint Hubert van start; dit onderzoek loopt tot eind februari 2008. De verplaatsbare onderzoekseenheid komt te staan:
Parkeerterrein achter het gemeentehuis
Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar, geboortejaren 1933 t/m 1958, uit Mill en Sint Hubert krijgen een uitnodiging voor het onderzoek. Het gaat om de postcodes 5451, 5453, 5454 en 5455. Ook de vrouwen uit Landhorst en Wanroy van de gemeente Sint Anthonis worden op deze standplaats uitgenodigd. Het gaat om de postcodes 5445 en 5446.
Het informatiepunt bevolkingsonderzoek borstkanker is iedere dag van 9.00 uur tot 12.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 073 – 640 46 60.
www.bobz.nl www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl www.borstfoto.nl www.ggdhvb.nl.

Inzamelronde KCA (klein chemisch afval)
Binnenkort rijdt de chemokar weer door onze gemeente. Deze haalt gratis uw KCA op. De inzamelplaatsen en -tijden vindt u in onderstaand overzicht. U kunt KCA ook aanbieden bij de milieustraat in Haps, openingstijden: vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Vanaf 1 januari 2008 kunt u, iedere derde zaterdag van de maand, gratis uw KCA naar mini-milieustraat (Langenboomseweg 41) brengen. De mini-milieustraat is iedere zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Buiten bebouwde kom
Woont u buiten de bebouwde kom en wilt u KCA aanbieden? Neem dan contact op met de afvalinfolijn van het RMB, telefoonnummer 0485-338352. Vermeld ook om hoeveel en welke soorten KCA het gaat. De ophaaldagen in het buitengebied zijn:
• Woensdag 5 maart 2008 (aanmelden vóór 27 februari 2008)
Spelregels bij aanbieden
• KCA altijd zelf overhandigen bij de medewerkers van de chemokar. Laat KCA nooit onbeheerd achter bij de standplaats!
• Biedt KCA aan in de milieubox. Uitzondering daarop zijn Tl-buizen (max. 10 stuks) en olie (max. 5 liter). Deze moeten worden aangeboden in de originele verpakking..
• Voorzie alle KCA-produkten van een deugdelijke en lekvrije verpakking.
• Voor het aanbieden van klein chemisch afval geldt een verbod op brandgevaarlijke handelingen (o.a. rookverbod).
Standplaats: Lange Schoolstraat in Sint Hubert
donderdag 10 januari 2008 20.45 - 21.15 uur
Standplaats: St. Josephplein in Wilbertoord
donderdag 17 januari 2008 17.30 - 18.00 uur
Standplaats: Plein Dennendijk in Langenboom
donderdag 7 januari 2008 18.15 - 18.45 uur
Standplaats: Kampweg/Leeuwerikstraat in Mill
donderdag 17 januari 2008 18.55 - 19.25 uur
Standplaats: Bastaardstraat/Koperwiekplein in Mill
donderdag 17 januari 2008 19.30 - 20.00 uur
Standplaats: Kerkstraat in Mill
donderdag 17 januari 2008 20.05 - 20.35 uur
Standplaats: Molenstraat/Irenestraat in Mill
donderdag 17 januari 2008 20.40 - 21.10 uur

Wmo loket geopend
Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe wet; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de gemeente Mill en St. Hubert is ervoor gekozen om deze wet gefaseerd in te voeren. Hierover bent u in dit katern al een aantal keer geïnformeerd. Op 1 januari 2008 zetten we een belangrijke volgende stap voor de inwerkingtreding van de Wmo in onze gemeente: we gaan van start met het Wmo loket! In dit bericht informeren wij u in het kort over de veranderingen die mogelijk voor u van belang zijn.
Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) neemt de gemeente taken over van het rijk. Een belangrijke taak is het geven van informatie aan advies over alle diensten die onder de Wmo vallen. Het gaat niet alleen over huishoudelijke hulp, waarvoor de gemeente met ingang van het nieuwe jaar verantwoordelijk is, maar ook over voorzieningen voor gehandicapten en welzijnsdiensten. Het loket biedt daarmee toegang tot een groot aantal voorzieningen, van hulp bij het huishouden tot trapliften, van rolstoelen tot maaltijdvoorzieningen, van de Taxihopper tot woningaanpassingen.
Om u hierover als burger goed te kunnen voorzien van informatie wordt vanaf 1 januari 2008 een zogenoemd Wmo-loket ingericht op het gemeentehuis. Dit is de plek waar u terecht kunt met vragen en informatie en advies kunt krijgen over de voorzieningen die de gemeente levert.
Samen met lokale en regionale organisaties zullen we het loket in 2008 verder ontwikkelen (we werken volgens een groeimodel). Want de gemeente kan het niet alleen. Juist door samen te werken met anderen, wordt het loket dé plek waar u terecht kunt met al uw hulpvragen.
Dus heeft u een rolstoel nodig? Of heeft u hulp in de huishouding nodig omdat u het zelf niet (meer) kunt? Heeft u een aanpassing in uw woning nodig vanwege lichamelijke beperkingen? Op zoek naar maaltijdvoorzieningen? Voor al deze zaken en nog veel meer kunt u vanaf 1 januari 2008 terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.
De openingstijden van dit loket zijn:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dit loket bevindt zich in het gemeentehuis, Kerkstraat 1 te Mill. Telefonisch is het Wmo-loket te bereiken op: 0485-460338 (Mari van Zutven) / 0485-460319 (Mariëlla Bastiaans).

Belastingverordeningen en tarieven 2008
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van vrijdag 11 januari 2008 gedurende 14 dagen bij de afdeling financiën voor een ieder ter inzage zijn ge-legd de door de raad bij besluit van 13 december 2007 vastgestelde belastingverordeningen. Deze verordeningen zijn eveneens, tegen betaling, verkrijgbaar.
In de vastgestelde verordeningen zijn de tarieven voor 2008 vastgesteld.
De raad heeft de volgende verordeningen voor 2008 vastgesteld:
• Afvalstoffenheffing
• Reinigingsrechten
• Rioolrechten
• Legesheffing (nieuwe tarievenlijst)
• Marktgelden.
De nieuwe Onroerende Zaak Belasting tarieven zullen in het voorjaar door de Raad worden vastgesteld en bekendgemaakt.
Afvalstoffenheffing
Het verschuldigde bedrag voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval: 1. voor éénpersoonshuishoudens € 124,80; per maand € 10,40
2. voor meerpersoonshuishoudens € 166,44; per maand € 13,87
De prijs van de zogenaamde opdrukzak wordt gehandhaafd op het tarief van 2007 te weten € 1,10 per zak.
Reinigingsrechten
Het verschuldigde bedrag voor het inzamelen en verwerken niet huishoudelijk afval:
per maand € 13,88
De prijs van de zogenaamde opdrukzak wordt gehandhaafd op het tarief van 2007 te weten € 1,10 per zak.
Marktgelden
Het tarief ter zake van het innemen van een standplaats bedraagt::
a. per kwartaal per strekkende meter € 16,85
b. per marktdag per strekkende meter € 1,65
Leges
De in de legestabel opgenomen tarieven zijn met ingang van 2008 verhoogd met 1,52%. De tabel (20 blz.) ligt voor u ter inzage en is desgewenst te verkrijgen.
Rioolbelasting
De tarieven zijn voor 2008 niet verhoogd.
De volgende tarieven gelden bij een waterverbruik van:
Minder dan 101 m3 € 130,80
101 m3 of meer, doch minder dan 251 m3 € 202,80
251 m3 of meer, doch minder dan 501 m3 € 246,24
501 m3 of meer, doch minder dan 2001 m3 € 393,84
2001 m3 of meer, doch minder dan 5001 m3 € 992,88
5001 m3 of meer, doch minder dan 25001 m3 € 4.896.72
25001 m3 of hoger € 9.672,24

Afsluiting Kasteelsestraat en gedeelte Looierijweg
Gesloten verklaring voor de gehele Kasteelstraat en het gedeelte Looierijweg tussen de Beerseweg en de achteringang van Meihorst/Aldenhorst
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en St. Hubert hebben in haar vergadering van 18 december 2007 besloten om de onderstaande verkeersbesluiten te nemen voor het instellen van een gesloten verklaring zodat gemotoriseerd verkeer geen toegang meer heeft tot deze locatie’s, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
Kasteelstraat.
Het instellen van een gesloten verklaring voor de gehele Kasteelstraat tussen Groenedijk en Looierijweg.
Looierijweg.
Het instellen van een gesloten verklaring voor het gedeelte Looierijweg tussen de Beerseweg en de achteringang van Meihorst/Aldenhorst.
Aangezien de maatregel van dit verkeersbesluit de toegankelijkheid direct regelt is het wenselijk om reeds nu, op basis van dit voorlopig verkeersbesluit, vooruitlopend op het nog te nemen definitief verkeersbesluit, de benodigde bebording te plaatsen.
Indien u vragen heeft over bovengenoemde verkeersmaatregel, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Ruimtelijk Beheer.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van publicatie waarbij dit besluit bekend is gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Mill en St. Hubert, Postbus 39, 5450 AA Mill.


07.01.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1237 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.072 seconden geladen