weekfoto
Gemeenteberichten 11-12-2007


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor:

- Monumentencommissie

- Klantbijdrage Taxihopper hoger

- Infoavond Prinsessenbuurt

- Vergadering gemeenteraad

Monumentencommissie
De leden van de gemeentelijke monumentencommissie komen bijeen in een openbare vergadering op maandag 17 december 2007 om 16.30 uur in het gemeentehuis.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag d.d. 11 september 2007
4. Vergaderschema 2008 vaststellen
5. Stand van zaken m.b.t. het herstel van De Heimolen
6. Rondvraag
7. Sluiting

Klantbijdrage Taxihopper hoger
Het bestuur van Taxihopper heeft de hoogte van de reizigersbijdrage voor 2008 vastgesteld.
Dit, naar aanleiding van de landelijke tariefstijging van de OV strippenkaart.
Het tarief voor de WMO-doelgroep is vastgesteld op € 0,46 per zone. Mensen die Taxihopper gebruiken als OV betalen nu in geheel Noord-Brabant € 1,55 per zone. Op de website www.taxihopper.nl is alle informatie beschikbaar over de tarieven.

Infoavond Reconstructie Prinsessenbuurt dinsdag 18 december a.s.
De Prinsessenbuurt, bestaande uit: Molenstraat, Dr. Moonstraat, Margrietstraat, Irenestraat, Beatrixstraat, Marijkestraat, Emmastraat en Prins Hendrikstraat, zal in 2009 een grondige opknapbeurt krijgen.
Op dinsdag 18 december a.s. zal hierover een informatieavond worden gehouden in de hal van het gemeentehuis om 19.30 uur.
Buurtbewoners hebben persoonlijk een uitnodiging per post voor deze avond ontvangen. Overige geïnteresseerden en belangstellenden zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Hasperhoven van ruimtelijk beheer 0485-476613 / gerrit.hasperhoven@gemeente-mill.nl

Vergaderingen in het gemeentehuis
Op donderdag 13 december vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur (vragenuurtje) aanvang raadsvergadering 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Spreekrecht:
Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
1. Opening en aanwijzing voorstemmer
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Vaststelling verslag vergadering van 8 november 2007 en bespreking naar aanleiding van
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Toekenning van voorzieningen onderwijshuisvesting t.b.v. 1e inrichting 10e groep basisschool De Kameleon en aanvullende vergoeding huisvesting 9e groep basisschool De Schare
7. Voorstel tot aanpassing van de belastingtarieven voor het belastingjaar 2008
8. Voorstel tot ongegrondverklaring van een bezwaarschrift tegen de afwijzing van een vergoeding van planschade ex artikel 49 WRO.
9. Voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelingsplan Graspeel, het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het LOG Graspeel, het vaststellen van de gebiedsvisie en geurverordening voor de gehele gemeente, het vaststellen van de overeenkomst verplaatsingentraject LOG Graspeel, en het garant staan voor het eigen aandeel in de grondexploitatie- en verplaatsingskosten.
10. Voorstel tot vaststelling van de 18e begrotingswijziging 2007
11. Sluiting11.12.2007
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1410 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.083 seconden geladen