weekfoto
Gemeenteberichten 06-11-2007


In de gemeenteberichten van deze week o.a. aandacht voor:

- Koopzondagen

- Nieuwe gemeentegids

- Luierinzameling

- Begroting

Vrijstellingsdagen 2008 Winkeltijdenwet
Elk jaar kan het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet 12 zon- en/of feestdagen aanwijzen waarop in de gemeente Mill en St.Hubert de winkels voor publiek geopend mogen zijn.
De ondernemers worden verzocht hun wensen uiterlijk vůůr 5 december 2007 schriftelijk kenbaar te maken aan: Gemeente Mill en St.Hubert, afdeling Bestuur en Veiligheid, Postbus 39, 5450 AA Mill.
Na deze datum zullen wij zo spoedig mogelijk beslissen op welke 12 zon- en/of feestdagen in 2008 de winkels voor publiek geopend mogen zijn.

Openbare vergadering COVM Volkel
De Commissie Overleg & Voorlichting MilieuhygiŽne Volkel vergadert op woensdag,
14 november 2007 om 20.00 uur in het Gemeentehuis (raadzaal), Kerkstraat 1, 5451 BM Mill.
De vergaderingen van de COVM zijn openbaar en de zaal is vanaf 19.45 uur geopend.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen/uitgegane stukken
4. Verslag plenaire vergadering dd. 11 april 2007
5. Klachtenoverzichten
6. Jaarrapportage geluidhinderklachten 2006
7. MER-voortgang
8. Begroting 2008
9. Vergaderschema 2008
10. Rondvraag
11. Sluiting
De vergaderstukken liggen met ingang van 5 november 2007 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeenten Cuijk, Uden, Landerd, Mill & St. Hubert, Boekel en Veghel.
De Commissie Overleg & Voorlichting MilieuhygiŽne vliegbasis Volkel bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en VROM, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Staatssecretaris van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

Nieuwe gemeentegids is uit
De komende week valt de nieuwe gemeentegids bij u in de bus.
Deze gids is een totaal vernieuwde uitgave vervaardigd in samenwerking met Akse Media uit Den Helder.
Tevens is een speciale ouderenwijzer onderdeel van de nieuwe gids
De gids wordt huis-aan-huis verspreid in Langenboom, Wilbertoord, St Hubert en Mill. Natuurlijk krijgen ook alle nieuwkomers in de gemeente een exemplaar van de gemeentegids uitgereikt.
Mocht u geen exemplaar hebben ontvangen dan kunt u de gids afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.
De gids geeft niet alleen veel informatie over de gemeentelijke organisatie, maar bevat ook gegevens over onderwijs, verenigingen, religie, gezondheidszorg etc.
Geef informatie door
Bent u als vereniging of instelling nog niet opgenomen in deze gemeentegids of wilt u wijzigingen aanbrengen voor de volgende editie dan kunt u het formulier achter in de gids gebruiken. Uiteraard kunt u wijzigingen ook doorgeven via: voorlichting@gemeente-mill.nl
Wij zorgen er dan voor dat de wijziging alvast wordt opgenomen in de digitale gemeentegids via www.gemeente-mill.nl

Luierinzameling in Het Land van Cuijk en Boekel blijft!
Misschien heeft u onlangs in de media vernomen dat er een en ander verandert met de verwerking van luier- en incontinentieafval. Gelukkig hoeft u zich daarover geen zorgen te maken! De manier van inzamelen van luier- en incontinentiemateriaal in Het Land van Cuijk en Boekel verandert niet.
Voor u verandert er dus niets. U kunt luier- en incontinentiemateriaal nog steeds gratis aanbieden in de speciale luierzakken.
Heeft u nog vragen hierover? Neem dan gerust contact op met de afvalinfolijn, 0485-338352

Begroting 2008
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en St. Hubert heeft onlangs de programmabegroting 2008 aan de gemeenteraad aangeboden. Deze begroting is nog niet definitief.
De begroting wordt op donderdag 8 november 2007 in de raad behandeld en vastgesteld.
U bent van harte welkom om deze raadsvergadering vanaf de publieke tribune te volgen; de vergadering begint om 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De programmabegroting ligt op het gemeentehuis ter inzage en is tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar.
De programmabegroting is ook via de gemeentelijke website www.gemeente-mill.nl in te zien en/of te downloaden.

Raadsvergadering
De leden van de gemeenteraad komen bijeen in een openbare vergadering op donderdag op 8 november 2007, aanvang 14.00 uur. In deze vergadering wordt tevens de begroting 2008 vastgesteld.
Agenda:
1. Opening en aanwijzing voorstemmer
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Vaststelling verslag vergaderingen van 4 oktober 2007 en bespreking naar aanleiding van
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Samenwerking brandweer Land van Cuijk
7*. Notitie Kaderstellend beleid Wsw
8 Verordening Groenonderhoud (vervallen)
9. Tweede bestuursrapportage 2007
10*. Jaarverslag welstand 2006
11*. Voorstel tot het vaststellen van de twaalfde serie wijzigingen van de Bouwverordening gemeente Mill en St. Hubert
12. Programmabegroting 2008
13. Machtiging college in het kader van de procedure tot vaststelling van de begroting
14 Voorstel tot vaststelling van de 16e begrotingswijziging 2007
15. Eerste begrotingswijziging 2008
16. Sluiting
De voorzitter, Mr. J.Th.C.M. Verheijen.06.11.2007
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1164 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.065 seconden geladen