weekfoto
Gemeenteberichten 01-10-2007


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor:

- Verordening Wmo

- Gratis compost

- nationale rookmeldersdag

- Informatieavond LOG Graspeel

- Wie wordt Vrijwilliger 2007

- Raadsvergadering

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Wmo
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en St. Hubert maken bekend, dat de gemeenteraad van Mill en St. Hubert in zijn vergadering van 6 september 2007 heeft besloten tot vaststelling van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning.
In deze verordening zijn regels opgenomen voor het verlenen van voorzieningen (hulp in het huishouden, woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen) en de voorwaarden waaronder personen recht hebben op het ontvangen van die voorziening in natura, het ontvangen van een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget.
De verordening treedt in werking op 1 januari 2008. Het besluit ligt met ingang van 3 oktober 2007 gedurende twee weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling Inwoners.

4 weken: gratis compost
Vanaf 6 oktober kunt u in de gemeente gedurende 4 weken gratis compost ophalen. Deze compost is alleen voor particuliere huishoudens.
Compost is een goede bodemverbeteraar. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt in tuinen, plantsoenen en moestuinen. De compost die verstrekt wordt op de milieustraat in Haps en tijdens de 4 weken in de gemeente is afkomstig van grof tuinafval. Deze compost is iets grover van structuur en voldoet aan alle kwaliteitsnormen.
Houd er rekening mee dat de compost los wordt verstrekt en neem zelf een schop mee om te kunnen laden. Per keer mag u 1 m3 (oftewel 1000 liter) meenemen. Iedereen die compost komt halen, moet een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
Gemeente
Minimilieustraat gemeentewerf Mill, Langenboomseweg 41 in Mill
Zaterdag 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober en 27 oktober van 9.00 tot 13.00 uur
Openstelling Milieustraat Haps, Beijersbos 1 in Haps
Iedere vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
Iedere zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

Nationale rookmelderdag
Koop vóór 27 oktober rookmelders,
En maak kans op 250 Staatsloten.
Op zaterdag 27 oktober is het Nationale Rookmelderdag. Onder toeziend oog van de notaris worden er 50 woonadressen in Nederland geselecteerd.
Als u op één van die adressen woont, kunt u die dag bezoek van de brandweer of iemand van de Brandwonden Stichting verwachten. Wanneer u kunt aantonen dat u tenminste een werkende rookmelder in huis heeft, krijgt u sowieso een gratis Staatslot.
Maar wat belangrijker is… uw naam verdwijnt samen met de namen van de andere mensen, die ook een rookmelder hebben, in de ‘hoge hoed’. Daar worden uiteindelijk 5 winnaars uit getrokken. De hoofdprijs van 250 Gratis Staatsloten en 4 prijzen van 100 Staatsloten (of de waarde in geld).
Dus koop nu rookmelders... en sla twee (vuur)vliegen in één klap. U maakt niet alleen kans op die Staatsloten en daarmee grote kans op prachtige geldprijzen... de kans dat u een woningbrand overleeft, wordt ook een stuk groter!!!
Voor alle duidelijkheid: ook na 27 oktober blijft het verstandig om rookmelders te kopen
www.rookmelders.nu

11 oktober informatieavond LOG Graspeel
Op 10 mei hebben de gemeenten Mill en St. Hubert, Grave en Landerd een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met het tekenen van deze overeenkomst zetten zij zich samen in voor realisatie van het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) Graspeel. De voorbereidingen voor de realisatie zijn al enkele jaren bezig en nu vrijwel afgerond. Dat betekent dat nog in 2007 de gemeenteraden zullen besluiten over de daadwerkelijke uitvoering. Tijdens twee informatieavonden nodigen de gemeenten alle belangstellenden uit voor een uitleg van de voorgenomen inrichting en uitvoering.
Deze informatieavonden zullen plaatsvinden voor inwoners van de gemeente Landerd op 10 oktober in het Witte Huis en voor inwoners van de gemeente Mill en St. Hubert op 11 oktober in het gemeentehuis van Mill. De aanvangstijd is 20.00 uur.
Inmiddels is de aanpassing van de infrastructuur in het gebied gestart. Op maandag 10 september is hierover een inloopavond georganiseerd, waar is uitgelegd welke aanpassingen aan wegen, bermen en sloten zullen plaatsvinden. Deze aanpassingen zijn nodig om ook in de toekomst veilig verkeer in het LOG mogelijk te maken. Tijdens de komende informatieavonden zal op dit onderwerp dan ook niet verder worden ingegaan.
Op de avonden zal voor de pauze worden ingegaan op het conceptontwikkelingsplan, waarin is opgenomen waar en hoe de intensieve veehouderij in het gebied zich kan ontwikkelingen en welke voorwaarden gelden. Tevens zal worden toegelicht op welke wijze de gemeenten bedrijfsverplaatsingen zullen faciliteren. De gemeenten beogen met de realisatie van het log Graspeel dus een integrale realisatie van de Reconstructiedoelen. Na de pauze zal worden ingegaan op de concept geurverordening. In deze verordening wordt op basis van de Wet geurhinder veehouderij vastgelegd wat de maximale geurbelasting is die veehouderijen mogen veroorzaken op geurgevoelige objecten, zoals woningen. Dit gaat verder dan alleen het landbouwontwikkelingsgebied, want de verordening zal voor het gehele gemeentelijke grondgebied gaan gelden.

Wie wordt ‘vrijwilliger van het jaar 2007’ ??
Het gemeentebestuur vindt het vrijwilligerswerk heel belangrijk; zonder al die vrijwilligers zou de gemeente er heel anders uitzien. Ze zijn een onmisbare factor voor een bloeiend verenigingsleven,maar ook op andere terreinen is het werk van vrijwilligers zeer waardevol zoals de ouderenzorg.
Om haar waardering voor al het vrijwilligerswerk te uiten huldigt het gemeentebestuur jaarlijks één iemand tot vrijwilliger van het jaar. Daarnaast wordt ieder jaar een sector of instelling in de bloemetjes gezet.
Aan iedereen wordt de oproep gedaan om iemand voor te dragen als vrijwilliger van het jaar 2007.
De vrijwilliger van het jaar dient aan de volgende criteria te voldoen:
1. De vrijwilliger is woonachtig in de gemeente Mill en St. Hubert
2. De vrijwilliger heeft zich gedurende tenminste 4 jaren op vrijwillige en belangenloze wijze zeer verdienstelijk gemaakt in de gemeente Mill en St. Hubert in het algemeen, of voor zijn/haar vereniging in het bijzonder
3. De vrijwilliger is de afgelopen 4 jaren op geen enkele manier reeds gehuldigd voor zijn/haar verdienste(n) als vrijwilliger
4. Bij de beoordeling van de functie van de vrijwilliger wordt met name naar twee aspecten gekeken, namelijk de zwaarte van de functie en de intensiteit van de functie
Wilt u iemand aanmelden als vrijwilliger van het jaar die voldoet aan de genoemde criteria, dan moet u een aanmeldingsformulier invullen waarin u aangeeft waarom deze persoon in aanmerking komt voor deze titel. Dit aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij Dick van der Well van afdeling Inwoners of te downloaden van de gemeentepagina: www.gemeente-mill.nl. Alle aanmeldingen die vóór 31 oktober a.s. zijn ontvangen, worden in behandeling worden genomen.
Voor de duidelijkheid, het aantal mensen dat dezelfde persoon voordraagt, is niet bepalend. Het college van burgemeester en wethouders zal die vrijwilliger aanwijzen waarvan zij vindt dat ze voor dit jaar de titel ‘vrijwilliger van het jaar’ mag dragen. Op deze manier wil het gemeentebestuur aandacht geven aan het vrijwilligerswerk in de gemeente Mill en St. Hubert.
aanmeldingsformulier vóór 31 oktober a.s. opsturen naar:
Gemeente Mill en St. Hubert
afdeling Inwoners
Postbus 39
5450 AA Mill
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Dick van der Wel van de afdeling Inwoners, telefoonnummer 0485-460386.

Raadsvergadering
De leden van de gemeenteraad komen bijeen in een openbare vergadering op donderdag 4 oktober 2007, aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Om 19.30 begint het vragenuurtje voor de raad.
Spreekrecht
Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
Agenda:
1. Opening en aanwijzing voorstemmer
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Vaststelling verslag vergaderingen van 6 september 2007 en bespreking naar aanleiding van
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Voorstel tot het nemen van een drietal voorbereidingsbesluiten
7. Vervangingen vrij verval riolering periode 2007- 2012 in de vier kernen van de gemeente
8. Aardgastransportleiding Beuningen Odiliapeel
9. Voorstel naar aanleiding van de resultaten van de quick-scan Brede school Mill
De bespreking van dit agendapunt is op 6 september 2007 geschorst en wordt in deze vergadering afgerond.
10. Sluiting01.10.2007
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1503 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.069 seconden geladen