weekfoto
Gemeenteberichten 26-09-2007


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor:

- Hilbo

- Jongerenenquête 2007

- Raadsvergadering

- Informatieavond LOG Graspeel

Jongerenenquête 2007: ruim 60.000 jongeren onder de loep
Begin oktober valt bij ruim 60.000 jongeren uit Brabant in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar een brief van de GGD in de bus. De jongeren worden uitgenodigd om de Jongerenenquête 2007 in te vullen, via internet of schriftelijk. De vragenlijst is een vervolg op de Jongerenenquête 2003 en wordt om de vier jaar herhaald. Met de Jongerenenquête wil de GGD de gezondheid en het welzijn van jongeren in kaart brengen en trends hierin op het spoor komen.
De vragenlijst gaat over onderwerpen als gezondheid en leefgewoonten, school, relatie met de ouders, psychische problemen, vrijetijdsbesteding en voorzieningen. De Jongerenenquête 2007 is een onderdeel van de Brabantse Jeugdmonitor en wordt uitgevoerd door de GGD’en in Brabant samen met gemeenten en provincie. De GGD’en gebruiken de gegevens om de gemeenten en de provincie te adviseren over gezondheids- en jeugdbeleid. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen de gemeenten en de provincie beslissingen beter onderbouwen en indien nodig bestaande activiteiten en voorzieningen verbeteren.
De brief is gericht aan de ouders (of verzorgers) van willekeurig gekozen jongeren. Ouders van jongeren onder de 16 jaar moeten toestemming geven voor het invullen van de enquête door hun kind. Jongeren maken bij deelname kans op een beloning van € 15 aan downloads (muziek of ringtones). De GGD hoopt dat veel jongeren de vragenlijst via internet invullen, daarom maakt deze groep twee keer zoveel kans op de beloning.
De resultaten van de Jongerenenquête 2007 worden in het najaar van 2008 gepubliceerd.

Hilbo
Van vrijdag 5 tot en met dinsdag 9 oktober a.s. wordt in de Gemeente Mill en St. Hubert de consumenten- en bedrijvenbeurs HILBO 2007 gehouden.130 bedrijven en instellingen, voornamelijk afkomstig uit de directe regio, presenteren zich op in totaal 6.000 m² expositieruimte. Er worden ± 25.000 bezoekers verwacht. De vijf gemeenten van het Land van Cuijk, “samen boordevol ambities” zijn prominent aanwezig op dit evenement. In een gezamenlijke stand presenteren wij ons op het gebied van wonen, werken en ondernemen en op het gebied van recreatie en toerisme. Meer info: www.hilbo.org

Raadsvergadering
De leden van de gemeenteraad komen bijeen in een openbare vergadering op donderdag 4 oktober 2007, aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Om 19.30 begint het vragenuurtje voor de raad.
Spreekrecht
Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
Agenda:
1. Opening en aanwijzing voorstemmer
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Vaststelling verslag vergaderingen van 6 september 2007 en bespreking naar aanleiding van
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Voorstel tot het nemen van een drietal voorbereidingsbesluiten
7. Vervangingen vrij verval riolering periode 2007- 2012 in de vier kernen van de gemeente
8. Aardgastransportleiding Beuningen Odiliapeel
9. Voorstel naar aanleiding van de resultaten van de quick-scan Brede school Mill
De bespreking van dit agendapunt is op 6 september 2007 geschorst en wordt in deze vergadering afgerond.
10. Sluiting

Informatieavond LOG Graspeel
Op 10 mei hebben de gemeenten Mill en St. Hubert, Grave en Landerd een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met het tekenen van deze overeenkomst zetten zij zich samen in voor realisatie van het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) Graspeel. De voorbereidingen voor de realisatie zijn al enkele jaren bezig en nu vrijwel afgerond. Dat betekent dat nog in 2007 de gemeenteraden zullen besluiten over de daadwerkelijke uitvoering. Tijdens twee informatieavonden nodigen de gemeenten alle belangstellenden uit voor een uitleg van de voorgenomen inrichting en uitvoering.
Deze informatieavonden zullen plaatsvinden voor inwoners van de gemeente Landerd op 10 oktober in het Witte Huis en voor inwoners van de gemeente Mill en St. Hubert op 11 oktober in het gemeentehuis van Mill. De aanvangstijd is 20.00 uur.
Inmiddels is de aanpassing van de infrastructuur in het gebied gestart. Op maandag 10 september is hierover een inloopavond georganiseerd, waar is uitgelegd welke aanpassingen aan wegen, bermen en sloten zullen plaatsvinden. Deze aanpassingen zijn nodig om ook in de toekomst veilig verkeer in het LOG mogelijk te maken. Tijdens de komende informatieavonden zal op dit onderwerp dan ook niet verder worden ingegaan.
Op de avonden zal voor de pauze worden ingegaan op het concept-ontwikkelingsplan, waarin is opgenomen waar en hoe de intensieve veehouderij in het gebied zich kan ontwikkelingen en welke voorwaarden gelden. Tevens zal worden toegelicht op welke wijze de gemeenten bedrijfsverplaatsingen zullen faciliteren. De gemeenten beogen met de realisatie van het log Graspeel dus een integrale realisatie van de Reconstructiedoelen. Na de pauze zal worden ingegaan op de concept-geurverordening. In deze verordening wordt op basis van de Wet geurhinder veehouderij vastgelegd wat de maximale geurbelasting is die veehouderijen mogen veroorzaken op geurgevoelige objecten, zoals woningen. Dit gaat verder dan alleen het landbouwontwikkelingsgebied, want de verordening zal voor het gehele gemeentelijke grondgebied gaan gelden.26.09.2007
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1169 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.064 seconden geladen