weekfoto
Gemeenteberichten van 17-09-2007


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor o.a.:

- Vergaderingen

- Verleende vergunningen

- Preventie alcoholgebruik

- Duurzaam bouwen

- Nieuwe WMO

- Milieu
Op 25 september 2007 om 16.00 uur vergadert de jeugdgemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis.
Alle vergaderingen zijn openbaar en u kunt het debat vanaf de publieke tribune volgen of thuis via de Lokale Omroep Mill.
De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:
1. opening door de voorzitter;
2. installatie van 6 nieuwe jeugdgemeenteraadsleden;
3. verkiezing wethouders en webmasters;
4. aanbieding cheque aan Kika;
5. “vragenuurtje”
6. vaststellen van de notulen van de vergadering van 12 juni 2007;
7. ingekomen stukken en mededelingen;
8. voortgang plannen;
9. sluiting.

Algemene Plaatselijke Verordening
Verleende vergunningen door de burgemeester:
• Verklaring van geen bezwaar t.b.v. Ad Ballon Ballonvaarten b.v. voor het laten opstijgen van twee kleine hete luchtballonnen op 28 september 2007 om ± 18.00 uur op het terrein van Fitland aan de Hoogveldseweg 1 te Mill (verzonden: 12 september 2007);
• Vergunning t.b.v. Stichting Kinderfeesten Mill voor het houden van een 2e hands speelgoed- en kinderkledingmarkt op 14 oktober 2007 van 11.00 uur tot 12.30 uur in de concertzaal aan de Stationsstraat te Mill (verzonden: 10 september 2007);
• Vergunning t.b.v. Peuterspeelzaal De Blokkendoos voor houden van een 2e hands speelgoed- en kinderkledingmarkt op 7 oktober 2007 in gemeenschapshuis De Jachthoorn in St.Hubert van 11.00 uur tot 12.30 uur (verzonden: 14 september 2007);
• Vergunning t.b.v. Stichting Radius voor het houden van een voetbaltoernooitje op 23 september 2007 van 13.30 uur tot 16.30 uur op het veldje aan de Spoorstraat te Mill (verzonden: 17 september 2007).
Tegen bovengenoemde besluiten kunt u binnen zes weken na de dag van de verzenddatum van het betreffende besluit aan belanghebbende bezwaar maken bij het betreffende bestuursorgaan. U dient uw bezwaarschrift te sturen aan:
Gemeente Mill, Postbus 39, 5450AA Mill.
Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
‘s-Hertogenbosch.

BEREIKBAARHEID
Bezoekadres gemeentehuis:
Kerkstraat 1
5451 BM Mill
Tel. 0485 46 03 00
fax. 0485 45 46 89
e-mail: info@gemeente-mill.nl
www.gemeente-mill.nl
Correspondentieadres:
Postbus 39
5450 AA Mill
Openingstijden alle afdelingen:
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.15 en op maandagavond van 17.00-18.30 uur. Overige tijden uitsluitend op afspraak. afdeling Burgerzaken op maandag van tevens 16.00 tot 18.30 uur.
Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m donderdag van 08.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur, tevens op maandag tot 18.30 uur.Vrijdag van 08.30-12.15 uur; vrijdag namiddag is het gemeentehuis gesloten.
Afspraak burgemeester en wethouders: via Bestuurssecretariaat 0485 460349
Gemeentewerf:
Langenboomseweg 41 te Mill tel. 0485 451987
Kleine milieustraat:
zaterdag van 09.00-13.00 uur,Langenboomseweg 41 te Mill.
Milieustraat Haps: 0485 - 33 51 10
Op vrijdagen van 09.00-16.30 uur Op zaterdagen van 09.00-15.00 uur.
Klachten over de huisvuilinzameldienst: 026-4460490
Informatielijn Regionaal Milieubedrijf 0485 338352
Politie:
Hoogstraat 17 Mill van maandag t/m vrijdag van 09.30-12.30 uur
Tel. 0900 - 8844
Brandweer:
0485 460367
Buiten kantooruren: 06 513 787 24
kazerne: Jochemsweg 2 te Mill
VVV -winkel
Oranjeboomstraat 9 5451 BL Mill
Tel. 0485-441838,
Fax 0485-442903
vvvmill@regio-vvv.nl
Openingstijden:
Het gehele jaar van maandag t/m zaterdag 10.00-12.30 uur
Van 1/5 tot 15/9: maandag t/m vrijdag 13.30-16.30 uur
Storingsmeldingen:
Storingsnummer 0485 45 45 07
Straatverlichting: 0485 460300 met vermelding van paalnummer
Essent Kabelcom Centrale antenne: 0800 0760
Algemeen storingsnummer: 0485 45 45 07
Aardgas: 0492 59 47 94
Waterleiding: 0485 56 35 63
Geluidhinderklachten Vliegbasis Volkel:
0413 27 66 01
Voorlichting:
Voor vragen en/of inlichtingen over deze pagina kunt u contact opnemen
met Nellie Hermanussen, tel. 0485 460349 of via bs@gemeente-mill.nl

Openbare Welstandsvergaderingen
Op donderdag 20 september 2007 aanvang 09.30 uur vergadert de grote welstandscommissie in het gemeentehuis van Boxmeer en worden de ‘in architectonisch opzicht’ grotere bouwplannen beoordeeld.
Op donderdag 27 september 2007 aanvang 14.00 uur vergadert de kleine welstandscommissie in het gemeentehuis van Mill en worden de ‘in architectonisch opzicht’ kleinere bouwplannen beoordeeld.
De agenda van de ‘grote commissie’ is de dag voor de desbetreffende vergadering in te zien bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de heren Ermers en Van den Broek, medewerkers Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (0485-) 460 326/ 325.
Ingekomen aanvragen om bouw-/sloopbeschikking
• Vilheidehof 4 te Mill, voor het geheel vernieuwen van een berging (ontvangen d.d. 10 september 2007);
• Hapsedijk 6 te Mill, voor het veranderen van een varkensstal tot veldschuur (ontvangen d.d. 11 september 2007);
• Hapseweg 4 te sint Hubert, voor het oprichten van een loods, een vaste mestopslag en een sleufsilo alsmede het vergroten van een sleufsilo (ontvangen d.d. 12 september 2007;
Publicatie van de aangevraagde beschikkingen heeft uitsluitend een informatief karakter. Omdat op deze aanvragen nog geen beslissing is genomen, bestaat er nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaarschriften ingevolge de Algemene wet bestuursrecht.
Vrijstelling van het bestemmingsplan ingevolge artikel 19, lid 3 WRO
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en St. Hubert maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan ‘Integrale aan- en bijgebouwenregeling’ voor het:
• legaliseren van diverse bijgebouwen op het perceel aan de Espenstraat 40 te Langenboom.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 21 september 2007 gedurende zes weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Kerkstraat 1 te Mill. Tegen vergoeding van de legeskosten worden afschriften van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.
Gedurende deze termijn kan een ieder over dit ontwerpbesluit naar keuze mondeling, dan wel schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen. Voor zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen geldt, dat aangegeven dient te worden op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 39, 5450 AA te Mill. Degenen, die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via het telefoonnummer (0485) 460 306 voor het maken van een afspraak.
Afgegeven bouw-/sloopbeschikkingen:
- Edelhert 28 te Sint Hubert, voor het oprichten van een vrijstaand woonhuis met garage (verzonden 10 september 2007);
- Hoogveldseweg 1 te Mill, tweede fase voor het gedeeltelijk veranderen van de verkeersruimte en het uitbreiden van vergaderruimten (verzonden 11 september 2007);
- Udensedijk 39 te Mill, voor het oprichten van een erker aan de woning (verzonden 12 september 2007).
Binnen 6 weken na de dag van de verzenddatum van de bouwbeschikking/sloopbeschikking kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert, Postbus 39, 5450 AA Mill.
Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

PROJECT PREVENTIE ALCOHOLGEBRUIK
Effecten per glas
1-3 glazen (0 - 0,5 promille): Ontspannen - ontremd - vrolijk
Je polsslag en ademhaling versnellen. Je krijgt een warm gevoel. Smaak, reuk en gezichtsvermogen gaan achteruit en je voelt minder pijn. Je eetlust neemt toe en je moet vaker plassen.
3-7 glazen (0,5 tot 1,5 promille): Aangeschoten - tipsy
Stemming en gedrag veranderen duidelijk. Je overschat jezelf. Je geheugen, reactiesnelheid en coördinatie verminderen en het beoordelen van situaties gaat moeilijker. Links en rechts van je gezichtsas neem je steeds minder waar (tunneleffect ).
Meer informatie: www.alcoholinfo.nl, www.novadic-kentron.nl
Het Project Preventie Alcoholgebruik is, in het kader van de nota ‘Gezondheidsbeleid Gemeente Mill en St. Hubert’, een samenwerkingsproject van: Gemeente Mill en St. Hubert, GGD Hart voor Brabant, Novadic-Kentron, Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost, GGZ Land van Cuijk, Regionaal Maatschappelijk Centrum, Radius Ouderenwerk en Jongerenwerk

Gaat u bouwen? Doe het duurzaam!
Aan particulieren en bedrijven die een woning gaan bouwen, vraagt de gemeente een aantal extra maatregelen te nemen die de kwaliteit van de woning verhogen. Ook als u voor een kleinere verbouwing staat, kunt u uw voordeel doen met het convenant. Maar, hoe werkt dat precies?
Duurzaam bouwen staat voor het toepassen van verantwoorde materialen, zuinig omgaan met energie en water en het creëren van een gezond binnenklimaat. Het levert u meer comfort, een gezondere woning en lagere woonlasten op. Kortom, alle reden om na te gaan welke maatregelen voor u interessant zijn.
1. Checklist
Het convenant biedt u een checklist met maatregelen die u winst kunnen opleveren. Wist u bijvoorbeeld dat u de meeste vaatwasmachines kunt aansluiten op een warmwaterkraan en dat u daarmee veel elektriciteit kunt besparen? Of dat u het luik van uw kruipruimte goed moet afdichten om het schadelijke radongas uit uw woonruimte te weren? Deze en nog vele andere maatregelen staan in de checklist duurzaam bouwen. De lijsten zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen de overheid en de bouwwereld. Sommige maatregelen zijn daarom erg technisch, maar uw architect of aannemer weet er wel raad mee. Als uw architect of aannemer zelf ook deelneemt aan het convenant weet u bovendien zeker dat hij of zij uw wensen serieus neemt.
2. Meer weten?
Kijk voor de checklist, de lijsten met maatregelen en de deelnemers aan het convenant op www.rmb.nl/dubo. Onder tips en links vindt u nog veel meer interessante informatie voor mensen met bouwplannen. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd terecht in ons gemeentehuis bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Piet Ermers en/of Ferry Hesen van Bouw- en Woningtoezicht kunnen u daarover te woord staan.

NIEUWE WMO-BESCHIKKING IN 2008 VOOR HULP BIJ HET HUISHOUDEN
Gemeenten Land van Cuijk vragen toestemming voor gegevensverstrekking
De gemeenten in het Land van Cuijk vragen inwoners die in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp om toestemming voor het opvragen van hun gegevens bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ, voorheen RIO). Deze gegevens zijn nodig om de beschikking voor hulp bij het huishouden te kunnen verlenen. Op basis van deze beschikking kunnen de betreffende inwoners in 2008 hulp ontvangen.
De vijf gemeenten in het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert en St. Anthonis) werken samen aan de invoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Vanuit de Wmo hebben de gemeenten sinds 1 januari 2007 de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van hulp bij het huishouden aan inwoners die daarvoor in aanmerking komen. Om deze verandering voor iedereen zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er tot 31 december 2007 een zogenaamd overgangsrecht van toepassing. Tot die tijd behouden inwoners de indicatie (het besluit welke soort hulp iemand mag ontvangen) en de rechten zoals zij die hadden onder de AWBZ (Zorgkantoor).
Als u huishoudelijke hulp ontvangt op basis van een indicatie van vóór 1 januari 2007 en u wilt deze hulp ook na 1 januari 2008 nog ontvangen, dan heeft u een ‘Wmo-beschikking voor Hulp bij het Huishouden’ nodig. De gemeenten hebben hiervoor gegevens van het CIZ nodig.
Niet dubbel vragen
Als u nu al hulp ontvangt, heeft u in het verleden een indicatie gekregen door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ of voorheen RIO). Voor de Wmo-beschikking willen de gemeenten gebruikmaken van deze indicatiegegevens die bij het CIZ bekend zijn. Op die manier hoeven de gemeenten u niet opnieuw om dezelfde gegevens te vragen. Het gaat om contactgegevens (naam, adres en woonplaats), gegevens over uw woonsituatie, de begin- en einddatum van het indicatiebesluit, de grondslag, de klasse, de activiteiten waarvoor u geïndiceerd bent en of er ook een indicatie is voor andere AWBZ-functies.
Toestemming voor verstrekking van gegevens
Voordat het CIZ gegevens mag verstrekken aan de gemeenten, is eerst de uitdrukkelijke toestemming nodig van de mensen over wie het gaat. Met het CIZ hebben de gemeenten de afspraak gemaakt dat zij alle betreffende inwoners in een brief, namens het CIZ, toestemming vragen voor de verstrekking van deze gegevens. De gemeente Cuijk heeft de brieven voor haar inwoners in week 36 verstuurd en vraagt daarin om het toestemmingsformulier in te vullen en vóór 20 september a.s. terug te sturen.
Meer informatie
Woont u in de gemeente Cuijk en ontvangt u huishoudelijke hulp op basis van een indicatie van vóór 1 januari 2007 door het CIZ (of voorheen RIO) en heeft u géén brief gekregen? Of wilt u meer informatie over de brief? U kunt dan 's morgens tussen 09.00 en 10.00 uur telefonisch contact opnemen met uw Wmo-consulent, telefoon (0485) 396 733. Het gaat hierbij dus niet om de mensen die na 1 januari 2007 via de gemeente een indicatie voor hulp bij het huishouden hebben gekregen.

MILIEU
Ter inzagenlegging besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en St. Hubert maken bekend dat is ingediend een melding als bedoeld in artikel 8.40 Wet milieubeheer, waarvoor algemene regels gelden.
Muziekvereniging Amicitia heeft een melding ingediend op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer voor de uitbreiding van de oefenruimte / clubgebouw
‘t Bloasschuurke te Langenboom, gelegen aan de Dominicanenstraat 12A te Langenboom.
Aan de voorzijde van het gebouw wordt de oefenruimte uitgebouwd. Ook inpandig worden wijzigingen aangebracht. Er worden akoestische maatregelen getroffen.
Wij hebben besloten de melding te accepteren.
Inzage
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 21 september 2007 gedurende zes weken op de volgende plaatsen voor een ieder ter inzage:
• bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Kerkstraat 1, Mill, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis;
• in de Openbare Bibliotheek, Oranjeboomstraat 7, Mill, tijdens de openingstijden.
Beroep
Vanaf de datum van de ter inzagenlegging van het besluit kan gedurende zes weken een belanghebbende beroep instellen.
Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.
De belanghebbende, die een beroep instelt, kan verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór dit tijdstip beroep is ingesteld en om een voorlopige voorziening is gevraagd.
Ter inzagenlegging besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en St. Hubert maken bekend dat is ingediend een melding als bedoeld in artikel 8.40 Wet milieubeheer, waarvoor algemene regels gelden.
Maatschap H. en J. Lange heeft een melding ingediend op grond van het Besluit landbouw milieubeheer voor het uitbreiden van de melkveehouderij, gelegen aan de Hapseweg 4, te Sint Hubert.
De melkrundveestal wordt verlengd en er wordt een nieuwe werktuigenloods gebouwd.
Inzage
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 21 september 2007 gedurende zes weken op de volgende plaatsen voor een ieder ter inzage:
• bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Kerkstraat 1, Mill, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis;
• in de Openbare Bibliotheek, Oranjeboomstraat 7, Mill, tijdens de openingstijden.
Beroep
Vanaf de datum van de ter inzagenlegging van het besluit kan gedurende zes weken een belanghebbende beroep instellen.
Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.
De belanghebbende, die een beroep instelt, kan verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór dit tijdstip beroep is ingesteld en om een voorlopige voorziening is gevraagd.

17.09.2007
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1234 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.065 seconden geladen