weekfoto
Mantelzorgbeleid en Gezondheidsbeleid voor Land van Cuijk ter inspraak
Mantelzorgbeleid en Gezondheidsbeleid voor Land van Cuijk ter inspraak
Maandag, 11 Februari 2013
De vijf gemeenten in het Land van Cuijk bieden alle inwoners, instellingen en (professionele) partners uit de gemeenten de mogelijkheid kennis te nemen van en te reageren op twee regionale beleidsnota’s.

Het gaat om de conceptnota Regionaal gezondheidsbeleid en de conceptnota Mantelzorgbeleid Land van Cuijk. Beide conceptnota’s zijn door de vijf gemeenten gezamenlijk ontwikkeld. Bij de totstandkoming van de conceptnota’s heeft (burger)participatie ook al een rol gespeeld. Reageren op (één van) de nota’s kan tot 20 maart a.s.
 
De vijf gemeenten in het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) werken samen op verschillende beleidsterreinen. Zo ook op het gebied van gezondheidsbeleid en mantelzorgbeleid. De twee genoemde beleidsnota’s hebben een afzonderlijk traject doorlopen, maar volgen vanaf nu het zelfde tijdspad voor wat betreft de inspraak. De plannen worden beiden in juni 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.
 
Mantelzorgbeleid
Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. 
In het in 2011 vastgestelde Wmo beleidsplan Land van Cuijk 2012-2015 is als doelstelling voor mantelzorg opgenomen: het verminderen en voorkomen van overbelasting onder mantelzorgers. Om dit te bereiken en te anticiperen op de landelijke ontwikkelingen hebben de vijf gemeenten in het Land van Cuijk de ambitie uitgesproken het mantelzorgbeleid regionaal te ontwikkelen.  
Op 10 oktober 2012 is in de schouwburg van Cuijk een regionale bijeenkomst georganiseerd voor mantelzorgers, gemeentebestuurders, mantelzorginstellingen en burgerparticipatieraden. Mantelzorgers en instellingen zijn op deze wijze vooraf betrokken bij de totstandkoming van het regionale mantelzorgbeleid. De input die op deze bijeenkomst is verkregen is zoveel mogelijk verwerkt in de conceptnota. 
 
Gezondheidsbeleid
In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is vastgelegd dat alle Nederlandse gemeenten om de vier jaar hun beleid ten aanzien van de publieke gezondheid moeten vastleggen in een nota lokaal gezondheidsbeleid. Tot 2011 maakte elke gemeente in het Land van Cuijk haar eigen nota lokaal gezondheidsbeleid. In 2011 besloten de colleges van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk dat zij een gezamenlijke regionale nota willen vaststellen voor de beleidsperiode 2013–2016. De vijf gemeenten hebben een vergelijkbaar gezondheidsprofiel en werken op het terrein van gezondheid al veel samen, bijvoorbeeld rondom het Wmo-beleid, maatschappelijk werk en de GGD.
Op 20 september 2012 heeft er een regionale gezondheidsconferentie plaatsgevonden in de Weijer in Boxmeer. Tijdens deze bijeenkomst konden zowel commissie- en raadsleden als verschillende professionele en vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg en welzijn met de gemeenten en met elkaar in gesprek over twee thema’s in het gezondheidbeleid: overgewicht en preventieve ouderenzorg. Ook hebben wij de resultaten van het alcoholpreventieproject uitgebreid aan bod laten komen. Bij het opstellen van de nota is de input van deze avond zoveel mogelijk meegenomen.
 
Inspraak via Participatieraden
De gemeente heeft de taak om burgers invloed en inspraak te laten hebben op het beleid en de uitvoering van het beleid. Dit gebeurt onder andere door de conceptnota’s voor te leggen aan de verschillende participatieraden in het Land van Cuijk. De participatieraden hebben als adviesorgaan van het college tot taak om hen gevraagd en ongevraagd te adviseren en ook om ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die in haar ogen van belang zijn. Het is belangrijk voor een participatieraad om signalen te krijgen vanuit de inwoners. Deze kunnen dan worden meegenomen in haar advisering richting het College van B&W. In de participatieraden zitten vertegenwoordigers van de doelgroepen waar het gezondheidsbeleid en de Wmo betrekking op hebben, waaronder mantelzorg. 
De participatieraden zijn vertegenwoordigd in de Regionale Burgerparticipatieraad LvC. Deze vergadert op 1 maart a.s. over beide conceptnota’s. Voor meer informatie over de lokale participatieraden kunt u terecht op de websites van de vijf gemeenten.
 
Maak uw reactie kenbaar voor 20 maart
De gemeenten stellen alle inwoners, instellingen en (professionele) partners in de gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud van de conceptnota’s en erop te reageren, voordat de beleidsplannen aan de gemeenteraden worden voorgelegd. Geïnteresseerden kunnen beide conceptnota’s terugvinden op de websites van de vijf gemeenten. Ook is er gelegenheid de documenten in te zien bij de balies van de gemeentehuizen.
Wanneer u wilt reageren op de conceptnota Regionaal gezondheidsbeleid en/of de conceptnota Mantelzorgbeleid Land van Cuijk, dan ontvangen wij graag uw reactie vóór 20 maart a.s. U kunt uw reactie schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan één van de vijf gemeenten of aan uw lokale participatieraad. De betreffende contactgegevens staan op de verschillende gemeentelijke websites.
 


Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 1467 maal bekeken.

print
logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.088 seconden geladen